2018:5 HMT nyhetsbrev

2018:5 HMT nyhetsbrev

Oppsummering studietur Danmark 30.-31. august 2018

Arkitektforums studietur gikk til Danmark i år. Vi disponerte buss i to dager fra København til Sønderborg. I alt fikk vi med oss 6 forholdsvis nye psykiatriprosjekter i helseregionene Sjælland og Syddanmark. Her følger oppsummeringer fra deltagere. Ønsker en å studere prosjektene nærmere, er det oppgitt linker under hvert prosjekt.

Ballerup, rettpsykiatri

Bygget (1. byggetrinn) sto ferdig i 2016 og er 1.400 m2. I tillegg kommer 250 m2 aktivitetsbygg/gymsal.  
Bygget er organisert med korridor rundt et lukket atrium. Atriet nyttes til opphold, aktivitet, røyking mv. Prosjektet inneholder 16 pasientrom med bad, det er planlagt ytterligere 16 (2.byggetrinn). Ikke alle rom har åpningsvindu, alle har tv med internett (fysisk beskyttet).

 

Møterom med egen inngang for ansatte og pårørende. Frontoffice (kontorarealer) ute blant pasientene, kombinert med backofficearealer for de ansatte, hvor pasienter ikke slipper inn.
Eget mottaksrom. Bemanning: 4 dag, 4 kveld, 3 natt.
 
Gymsalen/aktivitetshall er romslig og ansees som svært viktig for utagering, dans, spill.
 
Frontoffice betraktes som viktig for å samle pasientene, og for å «tvinge» de ansatte ut blant pasientene. Organiseringen gir mer nærhet mellom ansatte og pasienter, dette kan imidlertid oppleves slitsomt for personalet. Ordningen krever tiltak mot innsyn etc. Korridoren rundt atriet er viktig for oversikt i avdelingen.

Ønske om å lage et anlegg med mest mulig hjemlig preg samtidig som sikkerhet skal ivaretas. Pasientene skal ut igjen og må ikke bli ødelagt av oppholdet. Materialer: Betongvegger mellom soverom, treullcementplater i alle himlinger. Billig å bytte, gir god akustikk, innledende skepsis blant renholdspersonell er stilnet. Mye bruk av treverk, for akustikk og hygge. Aktivitetshall: Moelven akustikkplater, tunge senger, antibarrikadedør: Antibarrikadedør: gir mulighet for innadslående dør. Dette er bra i forhold til korridoren. Bruker den «indre» døren om natten for å sjekke, ellers har døren hittil ikke vært i bruk. Men kostbar og sårbar løsning.
 
Utfordringer: Dørene oppleves for lydtette. Man har vanskelig for å høre alarm, eller rop om hjelp. Tiltak er satt i verk. Personalinngang: Det er viktig å legge til rette for at personalet kan komme og gå uten at de må forholde seg til hele avdelingen. Pasient-fokuset fører til at hensynet til personalet er blitt noe nedprioritert. Dette kan være slitsomme steder å jobbe.

Ballerup, center for spiseforstyrrelser

Det nye anlegget for spiseforstyrrelser ligger på samme område som foregående prosjekt, det psykiatriske hospital i Ballerup utenfor København. Det føyer seg godt inn i skala og en flat struktur, men skiller seg også ut og markerer seg i forhold til de andre husene på en fin måte. Spesielt er dette merkbart i «frontbygget» hvilket har en takform som gjør at bygget markerer seg over de omkringliggende husene på en ikke-prangende måte. Bygget fungerer som et felles hus for hele området, med blant annet kantine og møterom.

 

Idet man går inn gjennom vindfanget, møter man en behagelig atmosfære som minner lite om sykehus/institusjon. Det er en varme i materialer og farger som virker godt sammen med belysning og akustikk. Det er utstrakt bruk av naturfarget tre (kryssfiner på vegger og spiler i himling).
Anlegget folder seg ut i et forløp langs en akse, som fører via poliklinikker og dagbehandling, til sengeposter, i hovedsak i en etasje (2 etasjer kun i behandlingsdel, med kontorer). Mellom bygningene fungerer aksen som en glassgate, med utsyn til hagerom. Langs aksen møter man de forskjellige delene av anlegget i et «hjerte» med oppholds/vente soner. Her er det personale tilstede, og disse knutepunktene fungerer som resepsjoner inn mot de forskjellige områder i bygget (behandling/dagområder/sengepost).

Anlegget viser en stor omsorg i utformingen av detaljer og i materialbruk. Det meste fungerer veldig fint. Anlegget viser hvordan man kan utforme lokaler for psykiatri med en hjemlig preg, uten at det nødvendigvis trenger å gå på bekostning av sikkerhet og robusthet. Nå skal sies at dette er tilpasset spesielt for spiseforstyrrelse, som ikke har de mest voldsomme og utagerende pasienter, og dermed gis mulighet for en litt annen tilnærming enn f.eks. lukkede akuttposter. Men det gir inspirasjon til allikevel å tenke på hva man kan gjøre for å få en bedre og sannsynligvis mer helende miljø for psykiatriske pasienter.
 

Slagelse, psykiatrisk hospital

Slagelse psykiatriske sykehus er tegnet av Karlsson og VLA arkitekter for Region Sjælland og ble innviet i 2015. Det 44000 kvm store prosjektet er tegnet i forbindelse med det somatiske sykehuset i Slagelse og er forbundet med tunell.  Programmet består av avdelinger for almen- og rettspsykiatri, samt sikkerhetspsykiatri og har plass til 190 pasienter og 650 ansatte.
 
Behandling og sengeavdelinger er i en etasje, med en variasjon av tilgjengelige og ikke tilgjengelige gårdsrom for pasientene. En tårnbygning i fem etasjer inneholder inngang- og akuttområde, poliklinikk, kontorområder, forskning, kantine og auditorium.

En hovedtanke i prosjektet er transparens. Det mest i øyenfallende er utstrakt bruk av glass mellom korridor og møterom, og mellom ansattes kontorområde og fellesrom til pasienter. Gardiner og film på glasset regulerer innsyn/utsyn.

Et viktig prinsipp er at pasienten ikke skal føle seg som gjest og at de møter fagpersoner på nøytral grunn. Polikliniske samtaler foregår derfor ikke på fagpersonens kontor, men i et møterom. De ansatte har derfor heller ikke egne kontorer, men sitter i kontorlandskaper med tilgjengelige stillerom. Signalet fra ledelsen var at ingen skulle jobbe som de gjorde før. 

Resepsjon, kantine og møterom er åpent for offentligheten. Landskap og belysning understøtter denne åpenheten til lokalsamfunnet ved at stier fører gjennom anlegget.

Det er lagt vekt på en hierarki i romlighet og stimuli for å understøtte pasientens behov til enhver tid. Sengerommet har lite stimuli og en dempet materialbruk med malte lyse flater, pult/benk i trefiner under vindu og et stort horisontalt vindu med god kontakt til et uterom som ikke er tilgjengelig. Sengerommet har doble dører og pasienten kan derfor åpne opp rommet mot korridor og få kontakt med neste gårdsrom. I korridor utenfor sengerommet kan pasienten sitte i en nisje med utsikt til gårdsrom og dermed være i en mellomsone mellom det privat sengerom og fellesområde.  Fellesområdet har mye lys fra gårdsrom og har kjøkkenfasiliteter og god kontakt med ansatte, kun adskilt med en glassvegg fra gulv til tak.
 
Den kunstneriske utsmykninger er integrert i bygget i form av fargesetting, foliering og lyssetting og underbygger godt prosjektets ambisjon om å ta begrepet helsebringende arkitektur til et nytt nivå.

 

Midelfart, rettspsykiatri (P5 og P6)

Rettspsykiatrien i Middelfart (Region Syd-Danmark) omfatter fem sengeposter P3, P4, P5, P6 og P7 samt en poliklinikk. Rettspsykiatrien har behandling av voksne psykiatriske pasienter med en rettslig dom og har dessuten landsdelsfunksjon med mentalundersøkelser, behandling av sedelighetskriminelle og rettspsykiatrisk distriktspsykiatri som dekker hele Region Syd-Danmark. Vi besøkte rettspsykiatriens P5 og P6 ved avdelingen i Middelfart.

P5 er en rettspsykiatrisk rehabiliteringsavdeling med 14 sengeplasser.  Hver pasient har en liten leilighet som består av en stue, soverom og bad. De har i tillegg felles oppholdsrom både inne og ute.


P6 er en ren rettspsykiatrisk avdeling med 14 sengeplasser. Hver pasient har sengerom og bad. De har i tillegg felles oppholdsrom både inne og ute.
Hovedinngangen har en menneskelig skale og man kommer inn ved en mindre resepsjon hvor man også har lagt vekt på kunstnerisk utsmykking. Hjertet i bygget er kafeen rett innenfor, hvor pasienter kan møtes å spise eller bare ta en kopp kaffe. Det er lyst og åpent. På en bro over dette rommet sitter administrasjonen som da har god oversikt. Det er også en krok for barn som er på besøk her. 
Avdelingene fordeler seg ut fra dette området.
  
Rommene var lyse og føltes åpne med store vinduer ut mot hagen. Røykebalkongen derimot var mørk og lukket og fungerte ganske dårlig bak en teglvegg med utsparinger.
Vaktrommet lå ved oppholdsrommet og hadde store glassflater med innsyn begge veier. Vi diskuterte åpenheten man har i Danmark på nesten alle prosjektene, de fleste virket fornøyd med det. Oversiktlighet og belysning ble vektlagt, og det var godt for sikkerheten. Et tema som også gikk igjen var hvor personalet var, de skulle definitivt ut til pasientene, derfor var vaktrom og personalfasiliteter ofte veldig små, eller inngikk i arealene til pasientene.

 

Veije psykiatriske sykehus

Når vi ankommer Vejle psykiatriske sykehus blir vi møtt av nysgjerrige fjes fra 2. etasje. Personalet er separert fra pasienten, og dette gjenspeiles i fasaden, med tegl i base og gylden platekledning i etasjen over. Fasaden som møter oss rommer mer enn den later til, og et gigantisk anlegg åpenbarer seg etter hvert i omvisningen.
 
Vi entrer bygget og ønskes velkommen i en lys og høy foajé, med avrundede former kledt med trespiler. Vi ledes videre innover i bygget over et gulv i kraftig oransje. Bygget er organisert som åtte hus som klynger seg rundt fellesområder og hagerom. Det psykiatriske sykehuset rommer 91 senger, som er fordelt på seks områder i tillegg til akuttmottak og poliklinikk for barn- og unge. Alle avdelinger kan seksjoneres ned til 2, 4 eller 6 sengerom. 

 

Private, halvprivate og mer offentlige rom er forsøkt nyansert i ulike soner og med ulik møblering. Det er utsyn til hagerommene fra fellesrom og korridorer, dette gir en fin visuell kontakt med de romslige uteområdene. Her kan pasienten selv velge om en vil være skjermet og tilbaketrukket eller en del av det store felleskapet og trekke ut i utearealer av ulik størrelse.
 
Det psykiatriske sykehuset har flere skreddersydde løsninger som med tiden har vist seg å være lite funksjonelle, og korridorene er lange og folketomme med oppholds-nisjer som ikke blir brukt. Bygget har fellesarealer med lekent og fargesterkt interiør og barnlig kunst i første etasje, men det bør kanskje vurderes hvorvidt dette bidrar til en helende arkitektur for voksne pasienter. Sengerommene er store, kanskje til tider for romslige, og gir ikke det intime og personlige stedet som mange kanskje ønsker å trekke seg tilbake til - i kontrast til fellesrommene.

Aabenraa psykiatrisk avdeling

Aabenraa psykiatriske avdeling ligger på en høyde. Et gateløp/gangdrag binder sammen avsnittene. Gaten faller i etter terrengets høydekoter. Fremtoningen på toppen er horisontal, med fingerformete fløyer som bindes sammen langs gaten. Fingrene danner atrier og utesoner for postene. Eksteriøret er lyst, med kortrastfelt i mørkt beiset tre på fingrenes gavler. Hovedinngangen på bakketoppen oppleves intim.
 
Snitt langs gangdraget medfører at avsnittene ikke kan nås fra samme hovedplan. Personalet kommentere dette som noe begrensende, med utfordringer knyttet til vertikalkommunikasjon. Gruppen tok trappene, og opplevde fine gløtt mot landskap og gårder, og en grønn plantevegg langs gaten. Eksteriør og interiør har fellestrekk, lyse flater med mørk kontrast. Interiørene er gjennomgående hvite, med liten karakterforskjell mellom fellesgate og sengeavsnitt.

 

Anlegget har i alt 99 senger. Gruppen besøkte et avsnitt for eldrepsykiatri med 16 senger, der også koloritten gikk i hvitt/koksgrått. Personalet opplyste at eldre pasienter opplevde omgivelsene kjølig, med for mye glass, mens ansatte trakk frem lyset som viktig.
 
Dobbel vaktstue mellom to avsnitt gav god oversikt mot postene, felles medisinrom ble vurdert som utfordrende grunnet ulik medisinprofil. Felles kopirom ble trukket frem som positivt. Øvrige støttefunksjoner for personalet er plassert avsnittsvis, på 2. etasjes plan. Løsningen gir personalet mulighet for fri bevegelse mellom avsnittene. Presset på vaktstuen ble imidlertid stort, da ansatte tok pauser i arealet for å være nær pasientene.

Langs gaten var rengjøringssoner/leveransemulighet plassert mellom gate og avsnitt, med dører til begge sider. Et godt grep med tanke på effektiv drift og ro i sengeavsnittene.