2017:6 HMT nyhetsbrev

2017:6 HMT nyhetsbrev

Arkitektforum for helsebygg – på tampen av året

I medlemsmøte tidligere i høst tok Arkitektforum for helsebygg opp arkitekturens vilkår i nåtidas sykehusprosjekter. «I hvilken grad blir god arkitektur og kvalitet vektlagt når sykehus skal planlegges?» var spørsmålet vi stilte i forkant av møtet.

 
Temaet engasjerte og mange møtte opp for å høre interessante innlegg fra forskeren, arkitekten og byggherren; fra Sverige, Danmark og Norge. I Norge skal det ifølge Sykehusbygg HF investeres i bygging av sykehus for om lag 10 milliarder kroner årlig. På samme måte opplever Sverige den største oppgraderingen av helsebygg i moderne tid. Og i Danmark pågår prosjektering og bygging av store sykehusprosjekter med kjempemessige programmer for utbygging. 

Hvem har ansvaret og hvem griper den unike muligheten for å bygge helende, vakre og gode helsebygg for pasienter, besøkende, ansatte, studenter og alle som dette berører.
 
Byggherrer utfordres, arkitekter utfordres. Kvalitet må følge prosjektet fra tidlig fase og gjennom hele prosessen. Alle helsebygg er unike byggerier med ulike situasjoner, programmer etc.Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring.

Vi tar et sideblikk til Sykehusbygg som i disse dager har lagt ut revidert utgave av Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, godkjent i alle fire regionale helseforetak. 

Veilederen fra 2011 er erstattet, og ny veileder skal tas i bruk for alle nye prosjekter. Formålet er å bidra til at det riktige prosjektet velges i tråd med helseforetakets strategi. Bruk av denne veilederen skal gi en positiv effekt på tidsbruk, kvalitet og kostnader i tidligfasen for hvert enkelt prosjekt. Veilederen skal bidra til en felles, effektiv og målrettet prosjektprosess for byggeprosjekter i spesialisthelsetjenesten.

I tillegg skal den gi et godt fundament for oppstart av detaljprosjektering og bygging. Målet er god og framtidsrettet pasientbehandling.

Bruken av veilederen er gjort obligatorisk for alle investeringsprosjekter over 500 millioner kroner.
Hva er så de viktigste endringene i den reviderte veilederen?
 
Idéfasen er erstattet med prosjektinnramming
Den initiale fasen, som nå kalles for prosjektinnramming, har som formål å ramme inn prosjektet ved å definere mål, forutsetninger og rammer for både tiltaket og den videre planprosessen. Med denne endringen ønsker man blant annet å unngå at for mange byggrelaterte utredninger gjøres før man har fått avklart rammer og virksomhetsmessige forhold.
 
Egen planprosess for valg av lokalisering og tomt
Egen planprosess når det gjelder saker som angår lokalisering skal sikre at uavklarte tomteforutsetninger ikke skal trekkes med for langt inn i en tidligfaseprosess. Det tydeliggjøres også et beslutningsmessig skille mellom lokalisering- og bygningsmessige alternativ.
 
Todeling av konseptfasen
Denne endringen gjøres for å skille mellom utvikling av hovedprogram og alternativvurdering på den ene siden, og valg og utdypning av hovedalternativ (skisseprosjekt) på den andre siden. På denne måten skal det sikres at det utføres nødvendige alternativvurderinger, uten at det lages skisseprosjekter for flere enn ett hovedalternativ.

Gjennomgående metoder og verktøy

Veilederen beskriver hvilke verktøy som legges til grunn/benyttes for ulike prosesser og aktiviteter i hver fase.

Ny revidert veileder kan leser på sykehusbygg.no

I Arkitektforum for helsebygg vil vi også neste år ha kontinuerlig fokus på kvalitet i byggeriet.
 
Allerede i januar inviterer vi til medlemsmøte med tjenestedesign som tema.
 
Sykehusutbyggingskonferansen er i samarbeid med Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) satt til 15. og 16. mars i 2018, og vi ønsker velkommen til to innholdsrike dager i Oslo der vi ser nærmere på erfaringsinnhenting, standardisering og estetikkens betydning for arkitekters arbeid med sykehusdesign.

Inger Johanne Rushfeldt og Rune Reinaas
Arkitektforum for helsebygg