2018:3 HMT nyhetsbrev

2018:3 HMT nyhetsbrev

Kvalitet og kutt i sykehusarkitektur

Mange av dagens sykehusprosjekter er så store at de er egne byområder, og ikke lenger enkeltbygg. Et sykehus er noens arbeidsplass, og det er stedet der mennesker fødes, behandles og dør. Sykehusbygg kan i seg selv være en faktor i den kliniske virksomheten, som har til mål å helbrede syke mennesker; bygget kan gjøre pasientbehandlingen bedre eller dårligere.

I arbeidet med å prosjektere sykehus opplever man stadig press på areal, effektivitet, kvalitet, funksjonelle løsninger og logistikk. Vi som jobber med sykehusarkitektur opplever at vårt fagfelt og våre erfaringer ikke alltid blir verdsatt eller forstått. Beslutninger som påvirker kvalitet på de fysiske løsningene tas i fora der arkitekten ikke deltar. Resultatet kan bli at arkitekturen og kvaliteten utarmes, på bekostning av pasientene og personalet.

Akuttarkitektur

Det er for tiden flere store sykehusprosjekter under planlegging i Norge. Arkitektforum for helsebygg arrangerte et medlemsmøte 24. mai hvor tre store nye prosjekter ble presentert og diskutert. Nesten 40 personer var tilstede på møtet, selv med strålende sol og tropevarme utenfor døra. Det kan se ut til at slike presentasjoner er av interesse for fagmiljøet. Alle de tre prosjektene er store akuttsykehus, men med ulik lokalisering i forhold til de byene de skal betjene. Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) ligger landlig til, mens Nytt sykehus Drammen og Haugesund sykehus ligger i urbane områder. Nytt sykehus Drammen ligger i utkanten av byen i et område der kommunen ønsker ekspansjon, mens Haugesund ligger midt i byen og bygges ut på nabotomten. SNR sluttfører nå funksjonsprosjektet mens Haugesund avventer tilbud på byggetrinn 1. For Nytt sykehus Drammen er et forprosjekt under utarbeidelse og skal leveres i november 2018.

Selv om det er forskjeller på faser, tomt, konsept og størrelser kan vi se likhetstrekk i disse tre prosjektene. De er organisert med frittliggende kvadrat eller lameller som bindes sammen med en fellesdel, som enten er et inngangsparti eller en gate. Det er søkt å differensiere mellom tunge og lette funksjoner. Alle tre er søkt tilpasset til sine omgivelser.

Innlagt psykiatri

Psykiatrien er integrert ulikt i de tre prosjektene. Ved Nytt sykehus Drammen er psykiatrien en egen del på den ene siden av atkomstbygget, SNR har psykiatri i en bygningsform lik de andre i anlegget og Haugesund har denne funksjonen integrert i sengepostene. Arkitektforum arrangerer for øvrig en studietur til Danmark i august med psykiatri som tema.

Det legges vekt på brutto/netto-faktor for å holde kostnader nede, med flere faser hvor prosjektene kuttes eller optimaliseres. Dette har også disse tre sykehusprosjektene vært utsatt for. Det er ikke utenkelig at disse kuttene i prosjektene påvirker de arkitektoniske kvalitetene.

Nytt Sykehus Nordmøre og Romsdal (SNR), Hjelset

Prosjektet er et akuttsykehus på 55 000m2 plassert på Hjelset, mellom Molde og Kristiansund. Dette er den delen av sykehuset Nordmøre og Romsdal som er på Hjelset, det prosjekteres også distriktssykehus i Kristiansund. 4,1 milliarder er kostnaden. Byggestart er i november 2018 med ferdigstillelse i 2022. Detaljprosjektering av sykehuset har akkurat startet. Arkitektene er Nordic — Office of Architecture og AART architects.

Det ble i konseptfasen gjennomført mange studier av plassering på tomt og utforming av anlegget. Det endte med den form og plassering som ble anbefalt av rådgivergruppen, nemlig sykehuset i landskapet hvor det naturlig følger odden.

Det ble blant annet gjennomført flere studier av sengerom. For å komprimere planene ble bad lagt inn mot korridor framfor mellom sengerom, og planen for sengeavdelingene ble en kubeform. Teknisk er det valgt en hotelløsning hvor det er sjakter til hvert bad for vertikale føringer. Dette gir mange små sjakter på hvert plan. I dette prosjektet har det blitt kuttet i planene i løpet av prosjektet. Det har vært diskutert brutto/netto-faktor blant annet fordi det store vrimlearealet ved inngangen ikke var programmert.

Tomten er ikke en urban situasjon, men mer ute på landet. Akuttsykehuset er prosjektert som et bygningsanlegg som føyer seg inn i landskapet. Anlegget er delt i tre hus bundet sammen av en sentral vestibyle knyttet til forplassen. Byggene som er plassert på basens tak er plassert med tanke på å hindre innsynsproblematikk. Sengerommene som ligger i de øvre etasjer har utsikt enten mot fjorden, parken eller kollen. Psykiatrien er integrert med somatikken ved at det ligger inne i sykehuset som en egen del.

I forprosjektfasen er anleggets fasader utviklet og avstemt etter teknikk, statikk, struktur og helhet. Fasadearkitekturen er metalkledning i varme toner med relieff.

Nytt sykehus Drammen

Prosjektet er et nytt akuttsykehus på 100 000 m2 for Vestre Viken helseforetak. I 2016 ble det levert tre forenklede skisseprosjekt av CURA som bestod av LINK arkitektur, Henning Larsen architects og Bølgeblikk med rådgivere fra Multiconsult, Hjellnes Consult, Metier og Søren Jensen Rådgivende ingeniør, og det ble valgt å gå videre med dette alternativet på ny tomt, men prosjektets kostnad overskred rammen. Vestre Viken helseforetak og Sykehusbygg fikk i oppgave å komprimere og optimalisere prosjektet slik at det kom på en kostnad av 8,2 milliarder kroner. Anleggets plassering på tomten ble endret og det ble redusert antall bygg, blant annet ble psykiatrien redusert fra 4 til 3 bygg som da ble høyere. Ny basismodell har hatt som mål å forenkle, standardisere og differensiere arealer for lette og tyngre funksjoner i tillegg til intern kommunikasjon og avstander. Forprosjektets arkitekter er LINK arkitektur, Bølgeblikk arkitekter og Ratio arkitekter.

Nå er prosjektet inne i forprosjektfase med medvirkningsgruppemøter etter en fase hvor det er studert om de tiltak som er gjort etter skisseprosjekt er gjennomførbare. Forprosjektet skal leveres i november 2018.

Sykehusets tomt er sentrumsnær, i et område som er tiltenkt utvidelse av byen. Tomten ligger parallelt med togsporet og med utsikt utover Drammensfjorden. Det er langt til fjell og det er en flomutsatt tomt. Anlegget ligger opp mot togsporet og gaten går parallelt med togsporene. Mot øst er det vareinnlevering. Mot vest er det en gammel bekk som tas fram og som fungere som skille mellom psykiatrien og den åpne parken. Flomvollene rundt sykehuset fungerer også som avgrensinger i landskapet.

Prosjektet består av selvstendige kvadratiske bygg bunnet sammen med en glassgate i tre etasjer som går gjennom hele anlegget. I denne gaten er det plassert trapper og forbindelsesbroer. Ytre og indre grønne miljøer mellom de kvadratiske bygg skaper nære omgivelser og orienteringspunkter. Hovedinngangen er i et felles atkomstbygg som er plassert midt i anlegget og binder somatikk og psykiatri sammen. Psykiatrien er som egen del med tre selvstendige kvadratiske bygg bundet sammen med en glassgate.

I de nederste planene er det behandlingsbygg og poliklinikkbygg på hver sin side av glassgaten. De tyngste behandlingsfunksjonene er samlet i et behandlingsbygg som består av to kuber bygget sammen.

En teknisk etasje skiller funksjonsetasjene fra sengeetasjene. Sengeavdelingene ligger på toppen av anlegget med god utsikt, og er organisert med 10 sengerom pr enhet og en enhet med 20 sengerom. Midtpartiet av sengeavdelingene har to korridorer for å ha en mer skjermet korridor i bakkant mens de andre fløyene i de to korsform har én korridor. Det er bad mellom sengerommene som bidrar til fløyenes lengde.

Haugesund sykehus

Haugesund sykehus har gamle bygg som ikke er tilpasset funksjonene og som har behov for bygningsmessig opprustning. Det er et sykehus på ca 80 000 m2 fordelt på eksisterende bygg, ombygging og nybygg. 22 000 m2 i nybygg, 15 000 m2 ombygging og 30 000 m2 nybygg i trinn 2. Arkitektene er Momentum arkitekter og Vikanes Bungum Arkitekter.

Prosjektet forholder seg til en ramme på 2,8 mrd. kroner for hele ombyggingen. Prosjektet er ikke styrt etter program, men etter denne rammen.

Hovedtanken i prosjektet er fokus på funksjoner i de dårligste byggene, som er de tunge somatiske funksjonene, legge vekt på samarbeidende funksjoner og ta hensyn til kliniske sentre i tillegg til å sikre gode løsninger for psykisk helsevern i byggeperioden. Hovedmålet for planleggingen har vært å sikre god logistikk, nærhetsbehov og pasientforløp – og dermed rasjonell drift.

Det har vært gjennomført et prosjekt med faser som har vært rettlinjet og startet med blant annet en mulighetsstudie i 2012, forprosjekt i 2016, detaljprosjekt i 2017 og byggeprosjekt i 2019.

Det er et stort program som skal inn på en trang tomt. Dette gir et anlegg som tilpasser seg og bygger videre på kvartalsstrukturen til eksisterende bygg med fløyer utformet som lameller som følger retningen til eksisterende bygg.

Det ble tidlig i prosessen gjennomført flere analyser av siktlinjer, hovedakser og bevegelsesretninger i sykehuset og i byen. De eksisterende aksene som «publikumsaksen» mot nord og den sørlige «behandlingsaksen» som knytter de sykehusinterne funksjonene sammen er tatt med inn i nybygget. Det ble definert områder hvor det kunne bygges høyt og lavt. Det ble sett på konteksten dette sykehuset står i, et stort hus i en liten by med mye gammel trehusbebyggelse.

I byggetrinn 1 er det volummessig et slektskap til eksisterende bygg og det fremstår som en naturlig utvidelse av eksisterende sykehusanlegg. Byggetrinn 2 inneholder sengeavdelinger og poliklinikker og de fløyene bryter retningen, men beholder lamellformen.

I byggetrinn 1 er det valgt et konsept hvor det er store tekniske sjakter som forsyner hele etasjen i hver ende av lamellene. Dette gjør det mulig å få en friere planløsning i de øvre etasjene. Forskjeller i etasjehøyder på nybygg og eksisterende bygg tas opp i «koblingspunkter» mot nord og sør. Hvert koblingspunkt har heiser, trapper og ramper. Det er etablert et mellombygg mellom nybygg og eksisterende bygg som viser overgangen ved at det i disse sonene er trapper og heiser og en fasade i glass.

Psykiatriene er integrert i somatikk ved at sengeposter er det samme; barn psyk sammen med barn somatikk, eldre somatikk, psykiatri osv.

Kvalitet og kutt

I alle disse tre prosjektene har arkitektene gjort en bra og helhetlig jobb, og vist et ønske om å lage et godt sted å jobbe, å behandles og å bli frisk. Det er denne helheten av funksjon, effektivitet, logistikk og alle de forskjellige krav som bidrar til god arkitektur. Alle disse tre prosjekter har vært gjennom faser hvor det er kuttet. SNR kuttet deler av prosjektet for å holde seg innenfor rammen, Nytt sykehus Drammen optimaliserte plan og plassering på tomt for å holde seg innenfor rammen, mens det i Haugesund sykehus hele tiden er styrt etter en fast ramme for kostnadene. Der er det kostnadene som styrer hvor omfattende prosjektet blir. Det som ble presentert på medlemsmøtet var tre prosjekter med arkitektoniske kvaliteter, som det blir spennende å følge i tiden framover.