Studieturen Barcelona - 2001

Mandag 1. Oktober 2001 kl.1730

avreise fra Gardermoen og 2040 ankomst Barcelona til hotell : Suizo, Realto og Adagio i Barri Gotic (den gamle gotiske bydelen). Innviet oppholdet med vandring ned Calle Ferran til La Rambla med temp ca. 23 grader klokken halv tolv om kvelden. Inn på Placa Reial en storslått rektangulær plass omkranset av buede søyleganger i 2 etasjer. Alle 12 samlet til den første deilige spanske øl.

Tirsdag 2. Oktober 2001

Hospital del Mar

Første post Hospital del Mar kl.0900. Et eksisterende sykehusanlegg som nå er rehabilitert og vesentlig utvidet. Det nye er tegnet av Manuell Brullet og Albert de Pineda og stod ferdig i 1991.

 Skisse som viser del MarHospital del Mar

Anlegget ligger ved Passeig Maritim ved sjøfronten og utgjør et bindeledd mellom Barcelonetaområdet og den nye Olympiske byen lenger mot øst. Vår guide og hjelpesmann for de neste dagene, Martin Herløv, dansk arkitekt bosatt i Barcelona, tok hjertelig i mot oss med alle sine 198cm. Sammen med sykehusets sjarmerende guide Rosa Manaut flanerte vi inn i vårt første objekt.

 Vår danske guide Martin Herløv

Anlegget består av en ny høyblokk på 10 etasjer som ligger mot strandpromenaden og havet og med sengeavdelinger fra 4de til 10ende etasje. Behandling i de nederste etasjer. Ved foten, langs promenaden ligger poliklinikker i en lang og smal 2 etasjes bygningskropp med glassfasader fra bakke til tak. Bakenfor på 1 etasje ligger de rehabiliterte sengeavdelingene i paviljonger på hver side av og vinkelrett på en sentral korridor ut fra adkomsthallen og adskilt med smale, grønne uterom. Hovedinntrykket er åpenhet, letthet og lyshet. Overflatene er harde, kjølig svalende, forøvrig et gjennomgående trekk ved alle de nye helseinstitusjonene vi besøkte. Sykehuset har 488 senger og gulvareal på 38.700 m2.

Sykehuset er rehabilitert og vesentlig utvidet med ferdigstillelse i 91. Utvidelsene er tegnet av Manuell Brullet og Alberto de Pineda.

Anlegget består i hovedsak av en lav fløybebyggelse bestående for det meste av sengeavdelinger, og en høyblokk med behandlingsavdelinger og sengeposter på 10­12 etasjer. Fra vestibyleområdet ved strandpromenaden går en sentral hovedforbindelse som deler lavbebyggelsen og ender opp i økonomiadkomst mot by-siden. Her ligger også en av de nye fløyene som inneholder medisinske forskningsavdelinger. Denne avslutter anlegget i en svak bue som følger gateløpet.

Langs strandpromenaden og tilknyttet hovedvestibylen ligger også "ny" bebyggelse som inneholder poliklinikker og en del fellesarealer med restaurant, butikker m.v. I tillegg til omvisning i fellesområder og sengefløy fikk vi også et kort besøk gjennom en intensiv avdeling.

Avdelingen var utradisjonelt utformet med en sengs små intensivrom (12-14) formet i en halvsirkel rundt et sentralt baseområde. Vegger mot basen kunne åpnes og foldes sammen, slik at det fra sentralt sted i bsaeområdet var mulig å ha innsyn til alle pasientene. Det var ikke direkte dagslys til sengerommene, men baseområdet hadde overlys som ga godt lys, men ikke utsyn. Vi fikk så langt jeg registrerte ingen brukeruttalelse på erfaring med en slik løsning.

Konklusjon fra besøket er at dette anlegget må plasseres i den øvre del av skalaen sammenlignet med det vi så av andre helserelaterte anlegg. 

Hospital de Mataro

Utenom programmet la vi inn en stopp ved Hospital de Mataro som var ferdig i 1998. Det ble betraktet utenfra og inne i vestibylen fremstod sykehuset som et meget fint prosjekt arkitektonisk. Ca. 50.000 m2 for en befolkning på 200.000. Senere da vi besøkte Generalitat de Catalunya Departement de Sanitat fikk vi vite at det var et av de 6 nye sykehusprosjektene i regionen.

PDF MED MER INFORMASJON

CAP (Centro Asistencia Primaria) Mataro

Etter en rask lunsj ved veikanten bar det videre med buss 50 km oppover kysten til Mataro og et annet prosjekt av Brullet. Denne gang CAP (Centro Asistencia Primaria) Mataro, et primærhelsesenter. Ferdig i 1992. En bygning med et meget aktivt, utfordrende formspråk som skal annonsere sin tilstedeværelse i en brutal situasjon med motorvei og industr-ivirksomhet tett innpå. Tre hovedvolumer med behandling/konsultasjon i 2 etasje og laboratorie, opphold m.m. i 1 etasje bundet sammen av trapperom. Enkel, ren minimalistisk stil. Betong, glass og fineroverflater.


CAP sentra vert bygd ut gjennom eit samarbeid mellom regionalt nivå og den einskilde kommune. Frå den regionale helseadministrasjonen blir det som premiss for planlegginga og prosjekteringa lagt stor vekt vekt på helsefagleg funksjonalitet kombinert med krav til god arkitektur.Oppbygginga av primærhelsesentra har vore ein sentral del i arbeidet med modernisering av helsevesenet i Catalonia. Reformarbeidet er blitt styrt regionalt og primærhelsesentra er blitt utbygd etter ein felles modell og overordna regionale retningsliner for funksjonar og tenester. CAP- senter modellen kan ikkje direkte samanliknast med organiseringa av primærhelsetenesta i Norge, sjølv om det er klare fellestrekk med våre helsesentra slik dei er organisert i einskilde norske kommunar.

Helsesenteret ligg i utkanten av bysentrum - i overgangen mellom eit større industriområde og bustad/sentrumsbebyggelse. Ein barnehage grensar inn til tomta. Bygningen tar opp i seg formelement frå industribygg, samtidig som det har fått ei enkel, men også litt provoserande uttrykksform.

Manuell Brullet er arkitekt for senteret. Prosjekteringsår 1989/byggeår 1992. Bygget er sett saman av ein hovedakse med tre perpendikulære 2-etasjes bygningsvolum, nedanfor kall tverrbygga. Løysinga gir god lysinngang og innvending er trafikkareal/korridorar enkelt og svært oversiktleg organisert. Bygningen har eit bruttoareal på ca 2450 kvm

Utvendig hadde bygget ubehandla betongflater. Innvendig materialbruk var betong, glas, finer og stål. Golva var flislagde. Vekslinga mellom dei ulike materiala var utført på ein og målretta og medviten måte som innvendig ga bygget eit vakkert og funksjonelt preg. Sjølv om materialbruken ga eit enkelt og roleg inntrykk, var den innvendige materialbruken prega av høg detaljeringsgrad i bruken av materiala og i vekslinga og overgangane mellom dei ulike materiala.

  

Som ei presis formulering og god oppsummering av arkitekturen, tar eg med eit sitat fra Pål: "En bygning med et meget aktivt, utfordrende formspråk som skal annonsere sin tilstedeværelse i en brutal situasjon med motorvei og industr-ivirksomhet tett innpå. Tre hovedvolumer med behandling/konsultasjon i 2 etasje og laboratorie, opphold m.m. i 1 etasje bundet sammen av trapperom. Enkel, ren minimalistisk stil." 

 Foajeen var romsleg og open opp til andre etasje. Gangsambandet i 2 etasje mellom dei tverrståande bygningsvoluma fungerte visuelt - sett frå foajeen - som ei gangbru. Dette saman med opne trappeløysingar, ga publikum god oversikt over bygget sine funksjonar. Alle tre tverrbygga, som inneheldt behandlingsfunkjsonar, hadde i prinsippet den same enkle romplanen. Etasjeplanen var to-delt i lengderetning med gangareal på den ein sida og behandlingsrom og medisinske funksjonar på den andre sida, Gangareala fungerte også som venterom.

Senteret hadde helsesenter- og barnekontrolifunksjonar, kontor for primærlege (allmennmedisin og pediatri), einskilde laboratoriefunksjonar, legevakt og eit lite akuttmottak. Nokre CAP-sentra kunne ha meir spesialiserte tenester. CAP Cirera-Molins hadde døgnopent for legevakt og akuttfunksjonen.

Det befolkningsmessige grunnlaget for dette senteret var 15 000 ib. Befolkningsgrunnlaget kunne variere frå senter til senter, men målsetjinga var at det ikkje skulle overstige 25 000 ib.

 

Om kvelden inviterte Forumet som den gode tradisjon tilsier, deltagerne på en middag i restaurant El Pintor i Barri Gotic. Alle la seg mette og lykkelige den morgenkvisten.

Onsdag 3. Oktober 2001

En noe mykere start på dagen ga anledning til litt sightseeing på egenhånd før vi skulle møte på trappen til Hospital de la Santa Creu i Sant Pau kl.1100.

Sagrada Famillia var et naturlig valg da det lå på veien. Stor enighet om at dette er et storslagent, spektakulært og vanvittig katedral prosjekt av Barcelonas store sønn Antonio Gaudi, arkitekt, billedhugger og fantast.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Arkitekt Liuis Domenech hadde vært arkitekt for Sant Pau. Han var samtidig åndsfrende av Gaudi og var begge representanter for en stilretning i Barcelona kalt Modernista, andre steder kjent som l`Art Noveau og Jugend. Sykehuset stod ferdig i 1912 og beslaglegger et kvadratisk areal sammensatt av 9 kvadranter i kvadraturen fra den store byplanen fra siste halvdel av 1800-tallet. Tomta er på ca. 125da og bebyggelsen består i hovedsak av to rekker frittstående paviljonger på hver side av en diagonal midtakse.

 

Pasientene hadde opprinnelig ligget i store saler, men nå var disse delt opp i mindre rom til nye bruksområder. Alle bygningene var forbundet med et kulvertsystem flislagt på gulv, vegg og i tak. Utvendig var vegger og tak samt omramninger rundt vinduer og dører flislagt i et overdådig velde av mønster og ornamentikk i rike farger. 

Etter en omvisning i et meget annerledes hospital avsluttet vi besøket med en forelesning av arkitekt Esteve Bonell, en annen av de store olympiadearkirektene, om hans nye tilbygg til sykehuset. Det ble like mye et foredrag om likhetstrekk og forskjeller mellom Modernistas og den tilsvarende stilarten andre steder i Europa. Utmerket simultanoversatt av vår stadig oppofrende danske arkitekt og reiseleder.

Departement de i Seguritat Social (DSS)

Etter en vandring gjennom art nouveau - bygningene i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, blir det oppsatte program utvidet med ett besøk i Departement de i Seguritat Social (DSS). Takket være langbentelegante Martin Herløv, som gjennom sine kontakter på egen hånd hadde gjort besøket mulig.

DSS har etablert seg i en eldre bygningsmasse i Travessera de la Cortes 131, med stadion for FC Barcelona som nærmeste nabo; for de fotballinteresserte beklageligvis liten mu lighet for å oppleve en kamp med deltagelse av dette sagomsuste laget: dagens program var ikke slutt.

Interiørene, spansk minimalisme, var nennsom innpasset i de gamle bygningene: naturstein og glass, store vestibyleareal med kontakt til utenforliggende gårdsrom, direkte kontakt til ett antall møterom, alt på første etasjes plan. De pistolutstyrte vaktene var milde i sitt kroppsspråk.

Arkitektforumet ble mottatt av arkitekt Battisteza, assistert av Pilar Boixareu som, etter en kort orientering av Battisteza, overtok formidlingsrollen, på spansk, men utmerket oversatt av vår alles Martin

Litt historikk

Katalonia, landområdene mellom Pyreneene, nabostaten Aragon og Costa-Brava-kysten kan se tilbake på en historie som starter på 700-tallet f kr. fødsel; i middelalderen som del av storriket Aragon, førende i vest-Middelhavet. Barcelona har alltid vært regionens hovedstad. I moderne tid har Katalonia hatt varierende grad av selvstyre som har gått tapt og vunnet igjen, senest i 1978: Delstaten Catalunya fikk da en stor grad av autonomi. For en befolkning preget av sin lange historie og med karaktertrekk fra frankerne, mani fistert gjennom sin egen katalonske dialekt, var løsrivelsen fra Madrid-styret ett steg i rik tig retning.

Departement de Sanitet i Seguretat Social (DSSS) ble opprettet i 1982 av delstatsregjeringen i Catalunya, og er underlagt denne, uavhengig av sentralregjeringen i Madrid. DSSS er delstatsregjeringens instrument i f.m. utbygging og drift av regionens ulike helsetiltak. Arbeidsoppgavene spenner vidt, fra rene konsultasjonsoppdrag til byggherre-representant. Etaten har vært engasjert i:

 • hospitalsutbygging
 • bygg for langtidsbehandling
 • psykiatriske institusjoner
 • helseenheter (DAP)

Engasjementene frem til i dag er presentert i profesjonelt utførte prospekthefter, dog uten planbilder som ville gitt ett bilde av prosjektenes planhovedgrep. Oppsummert har DSSS på ulike måter vært engasjert i utbygging av:

 • 6 hospital
 • 150 primærhelsesenter (CAP)

Departementets (DSSS) målsetting er å etablere ett tilnærmet likt helsetilbud i regionen. Generalsykehustilbud (sentralsykehus etter vår tidligere definisjon) planlegges etablert i hht. forventet befolkningstilvekst/utvidelser av eksisterende sykehusanlegg. Hovedmålsettingen er særlig fremtredende i forbindelse med primærhelsesentrene (CAP) hvor det er lagt vekt på korte avstander for befolkningen. Basis for CAP-institusjonene er et befolkningsunderlag. CAP-sentrenes tilbud omfatter:

 • Legetjeneste (somatikk)
 • Tannlege
 • Pediatri

Sentrene gir også plass for nødvendig administrasjon. I gjennomføring av utbyggingsoppgavene benyttes ulike former for kontrahering av prosjekteringsgrupper.

 • Direkte engasjement
 • Ide-konkurranse i hht. EU-normer
 • Ulike former for totalentrepriser
 • Priskonkurranse

DSSS har utarbeidet systemopplegg for utbygging av DAP-sentrene. Tilsvarende opplegg for generalsykehusene er ønskelig sett fra DSSS side, men pr. d.d.ikke realisert.Honorarspørsmål ble omtalt uten at denne referent vil påberope seg den korrekte gjengivelse;

 • dårlige betalte prosjektpris - 150 ps./m2
 • arkitektkollegiets norm (det spanske) kan reduseres med 10%
 • prosjekteringsgrupper kan engasjeres utenfor EU-norm når utbyggingene ikke overstiger 1000 m2
 • arkitekthonorar for sykehus kan ligge på 4% av entreprisekostnadene eller 7% når RIB inkluderes.

Etter en omvisning i et meget annerledes hospital avsluttet vi besøket med en forelesning av arkitekt Esteve Bonell, en annen av de store olympiadearkirektene, om hans nye tilbygg til sykehuset. Det ble like mye et foredrag om likhetstrekk og forskjeller mellom Modernistas og den tilsvarende stilarten andre steder i Europa. Utmerket simultanoversatt av vår stadig oppofrende danske arkitekt og reiseleder.

Etter besøk på arkitektbokhandelen i hjertet av Barri Gotic bar turen i diverse drosjer og med ulik treffsikkerhet til neste mål som var Catalunia Sanidad Generalitat på den andre siden av byen virket det som. Depatrementet for administrering av helsbyggeprosjekter i Barcelona og arkitekt Battisteza. Dette besøk hadde Martin ordnet for oss på egenhånd. Det viste seg å være en meget givende seanse og vi forlot møtet med en del svar, mange nye spørsmål og en bunke flotte hefter under armen som vitnet om en høy aktivitet innen utbygging av sykehus og primærhelseinstitusjoner i regionen. Synd vi ikke hadde kontakt med disse på forhånd.

Klokken var blitt halv syv om kvelden, men enda stod en post igjen på programmet : Arkitekt Franc Fernandez. Utrolig nok fant vi alle fram og Fernandez tok oss i mot med åpne armer sammen med sine kollegaer på sitt relativt lille kontor. Dette ble et møte med en annen arkitekturvirkelighet en den vi akkurat hadde opplevd på det offentlige kontoret hvor arkitektur hadde blitt lovprist og høyt verdsatt.

Her var en erfaren, dyktig og idealistisk arkitekt som hadde lite pent å si om vilkårene for å praktisere arkitekturfage i Spania. Arkitekten ble ifølge han overalt presset av en råere og hardere entreprenørånd som hadde lite bruk for en idealistisk holdning. Kontorets prosjekter han viste oss understreket tydelig poenget hans. Isbjørner og norgesbøker ble som ved foregående besøk overelevert med dertil passende formuleringer.

Dagen ble på vellykket måte avsluttet med et restaurantbesøk på en takterrasse med utsikt ut over Avenida Portal de l`Angel og et teppe av mennesker i bevegelse.

Torsdag 4. Oktober 2001

L`Auditori de Barcelona

Arkitekt Raphael Moneo

Torsdag, den siste dagen, var i hovedsak til fri disposisjon. Martin hadde likevel et tilbud til oss. L'Auditori de Barcelona av ark. Raphael Moneo. Klokken 15 dukket alle fram fra ulike retninger til en avtalt visning. L'Auditori er et av mange byggverk av fremstående arkitekter som Barcelona har smykket seg med i løpet av de siste 20 årene og som de vil fortsette å gjøre i fremtida. Turen gjennom bygget viste oss et ganske sært utformet bygg, gjennomført minimalistisk bruk av finer- og betongflater.

Kl.1500 dukket alle fram fra ulike retninger til en avtalt omvisning. L`Auditori er et av mange byggverk av fremstående arkitekter som Barcelona har smykket seg med i løpet av de siste 20 årene og som de vil fortsette å gjøre i framtida. Turen gjennombygget viste oss et ganske sært utformet bygg. Gjennomført minimalistisk bruk av finer- og betongflater.

Dagen hadde tidligere vært benyttet til å se forskjellige arkitkturperler som det er så mange av. Nevnes er byggverk av Modernistas gruppen og spesielt Gaudi som La Pedrera (Casa Mila), Casa Batlo, Park Guell og Palau de la Musica av Luis Domenech. Andre er Barcelonapavijiongen av Mies van Der Rohe fra verdensutdtillingen i 1929 ved Montjuichøyden hvor også hovedarenaene for de olympiske leker i 1992 ligger. Fra dette området kan en ta gondolbane over deler av havnen ned til strandpromenaden. Igjen La Rambla denne frodige allèen / livsnerven av pulserende liv hele døgnet virket det som, strekker seg forbi Bari Gotic fra Placa de Catalunya til Placa Portal de la Pau med Mirador de Colon et høyt og utrolig stygt neoklassisistisk monument ved havnen. 

Siste kvelden ble gjennomført i turens rette ånd og den mest utholdende delen av gruppen, opplevde igjen hvilke hyggelige sider Barcelonas natteliv kan ha da den målbevist ble anført av Anne Lamer m.fl. og senere fikk tilslutning av Martin og hans sjarmerende frue Britta som tok oss enda litt lenger.

Fredag 5. Oktober 2001

Fredag var det hjemreise. Litt shopping ble unnagjort før bussen brakte oss ut til flyplassen og flyet tok av kl.1220.

Fornøyd ? Ja, men det kan alltid gjøres bedre. Neste år blir det også tur det har vi bestemt oss for. Vi har noen ideer. Det viser seg at sukksesskriterier er å ha lokale kontakter. Vi fikk uvurderlig hjelp av arkitekt Ivar Ivarsøy selv om han har sin praksis i Pont Ferrada 800km vest for Barcelona med sine mange gode kontakter og av arkitekt Martin Herløv med sin praksis i Barcelona og kunnskap om byen.

   

Neste studietur: Studieturen Berlin - 2002 Forrige studietur: Studieturen Nederland - 2000