Vedtekter

ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG

Tilsluttet Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

VEDTEKTER

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 180808

__________________________________________________________

1. FORMÅL

Arkitektforum for helsebyggs formål (heretter Arkitektforum) er å holde medlemmene à

jour med tendenser og nyskapninger innen planlegging og bygging av helsebygg ved

studier, foredrag, diskusjoner og på annen måte, samt å utveksle meninger og erfaringer

om disse emner.

Arkitektforum skal være politisk nøytralt og er kollektivt tilsluttet Norsk sykehus- og

helsetjenesteforening.

2. MEDLEMMER

I Arkitektforum kan opptas arkitekter og andre med spesiell interesse for forumets

formål. Opptak skjer ved søknad til Arkitektforums styre.

Æresmedlemmer utnevnes av styret og meddeles generalforsamlingen.

Det er en forutsetning at medlemmene er villige til å påta seg arbeidsoppgaver for

Arkitektforum.

3. STYRET

Styret velges av Arkitektforums generalforsamling for to år av gangen. Styret skal bestå

av fem medlemmer, hvorav én skal være leder. Leder velges direkte av generalforsamlingen.

For øvrig konstituerer styret seg selv.

Det velges to varamedlemmer som innkalles til styremøtene ved forfall.

Styret skal:

• utarbeide planer og budsjett for virksomheten

• ivareta Arkitektforums daglige virke i henhold til budsjett og vedtak fra generalforsamlingen

• legge opp program for medlemsmøter

• arrangere befaringer og studieturer

• innkalle til og forberede generalforsamlingen

• utarbeide årsberetning

• legge fram forslag til valgkomité

• representere foreningen utad

• ta opp nye medlemmer

 

4. VALGKOMITÉ

Valgkomitéen består av 3 medlemmer og velges av generalforsamlingen hvert annet år.

Det velges én vararepresentant som trer inn ved varig fravær av valgkomiteens

medlemmer. Valgkomiteen velger selv sin leder og bestemmer selv sin arbeidsform.

Valgkomitéens innstilling er et forslag som skal legges fram for generalforsamlingen.

5. KONTINGENT

Kontingenten gjelder for kalenderåret.

Arkitektforums generalforsamling vedtar kontingent for påfølgende år.

6. MØTER

Møter arrangeres av Arkitektforums styre og bekjentgjøres for medlemmene med minst

14 dagers varsel.

7. GENERALFORSAMLING

Arkitektforums generalforsamling er foreningens høyeste myndighet. Den avholdes

hvert år, innen utgangen av mars. Dato offentliggjøres med minst 30 dagers varsel.

Innkalling med dagsorden, forslag til medlemmer i styre og valgkomité samt eventuelle

forslag om lovendringer sendes skriftlig til medlemmene minst 14 dager i forveien.

Saker som medlemmer ønsker forelagt generalforsamlingen skal være styret i hende

minst én måned før generalforsamlingen. Saker avgjøres ved alminnelig flertall, mens

vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Det er anledning til å avgi forhåndsstemme.

Arkitektforums vedtekter og intensjoner må alltid være i overensstemmelse med

vedtekter og intensjoner for Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

Vedtektsendringer trer derfor ikke i kraft før, og med mindre de blir godtatt av styret i

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

Generalforsamlingen skal behandle:

• Beretning om Arkitektforums virksomhet i det forløpne år

• Eventuelle saker til behandling.

• Regnskap for kalenderåret, samt revisors beretning til godkjennelse.

• Forslag til valg av nytt styre, eventuelt også valgkomité og revisor.

Årsberetningen oversendes Norsk sykehus- og helsetjenesteforening senest en måned

etter at generalforsamlingen er avholdt.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis styret, eller minst 1/4 av medlemmene

krever det, og innkalles med minst 14 dagers varsel..

 

8. OPPLØSNING

Arkitektforums eventuelle oppløsning behandles som vedtektsforslag på generalforsamling.

I tilfelle Arkitektforum oppløses, tilfaller arkiv og eiendeler Norsk sykehusog

helsetjenesteforening.