2003 NSH

Utvikling av fremtidens sykehus

konferansen 27-28.mars 2003 i Oslo. Konferansen, som var et samarrangement mellom Kompetansenettverk for Sykehusplanlegging (KNS), Arkitektforum for Helsebygg og det svenske Forum för vårdbyggnadsforskning, samlet 240 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark - dobbelt så mange som forventet. NHS var teknisk arrangør. Første dag var viet målet - hvordan framtidas sykehus bør være, mens dag to tok for seg veien til målet.

Foredrag fra den nordiske konferansen 27-28.mars 2003 i Oslo. 

Konferansen, som var et samarrangement mellom Kompetansenettverk for Sykehusplanlegging (KNS), Arkitektforum for Helsebygg og det svenske Forum för vårdbyggnadsforskning, samlet 240 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark - dobbelt så mange som forventet. NHS var teknisk arrangør. Første dag var viet målet - hvordan framtidas sykehus bør være, mens dag to tok for seg veien til målet. 

Forskjeller mellom Norge og Sverige 
Konferansen viste forskjeller mellom Norge og Sverige både når det gjelder hvilke tema, hvilke planmodeller og planprosesser man er opptatt av. For Norges del står naturlig nok virkningene av Sykehusreformen sentralt, med fokus på hvordan sykehus kan bygges og drives billigere og hvordan planprosessene kan forenkles. Direktør Knut Schrøder ved UNN, som drøftet trendene i sykehusnorge, utfordret forsamlingen på virkningene av vår e-framtid på sykehusene. Arkitekt MNAL Michael Ramm Østgaard drøftet planprinsipper og aktuelle konsept for bygging av norske sykehus, mens Arkitekt SAR Åke Wiklund drøftet tilsvarende forhold for Sveriges del. Seniorrådgiver Knut Bergsland drøftet premisser og prinsipper for utbygging av framtidas akuttpsykiatriske enheter. 

Bygging for rimelig drift 
Bygging for rimelig drift og lave livsløpskostnader var framme hos flere foredragsholdere. Beklageligvis er det fortsatt ikke klart hva som gir rimelig drift og bra kvalitet. Direktør Erik Normann, Sykehuset i Buskerud påviste lønnsomme samarbeidsmuligheter med parter som kunne drive næringsvirksomhet i kanten av sykehusene. Han utfordret tradisjonelle kvalitetskrav, og antydet blant annet 6-mannsrom som mulighet som én mulighet for å spare. Jon Østensvig, Terramar AS hevdet blant annet at entreprenørene måtte bringes inn tidligere i prosessen for å kunne lage gode produkter og effektive prosesser. Harald Myrseth, leder for KNS, var særlig opptatt av tidligfasen i sykehusplanleggingen, og drøftet hvordan gode prosesser kan foregå. En utfordring er å skaffe gode data for å utrede prosjektkonsept i tidligfasen med små ressurser og potensiell gevinst. 

Lærdommer fra andre kunnskapsbedrifter 
Professor John Worthington har vært en av drivkreftene i Europa når det gjelder utviklingen av nye måter å utforme arbeidsplasser i kunnskapsbedrifter. Med utgangspunkt i eksempler fra egen praksis - blant annet fra Shell, viste han hvordan endringer kan håndteres fysisk og organisasjonsmessig i store kunnskapsbedrifter. Worthington drøftet en rekke aspekter ved tilpasningsevne i store prosjekter med prinsipper som huskes - for eksempel duffelcoatprinsippet som uttrykk for generalitet. En aktuell foredragsholder for mange typer virksomhet! 

Skandinavisk modell? 
I Sverige synes samspillet mellom universitetssykehusene og omgivelsene å være i fokus. Interessen dreiet seg mye om hvordan by og universitetssykehus kunne samvirke byplanmessig og næringsmessig. Vilkårene for planlegging syntes mer enhetlige enn det vi ser i Norge, trolig ut fra tilpasning til en trang økonomi. 

Arkitekt MNAL Arvid Ottar hevdet at det neppe er grunnlag for en felles skandinavisk modell for sykehusutbygging, selv om det er grunnlag for mange former for samarbeid over landegrensene - også klinisk. Det er imidlertid ikke tvil om at norske og svenske planleggere har stort utbytte av å lære om hverandres måter å tenke sykehusutvikling på. 

LINK TIL PDF'ER