2004:4 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4-04: Psykiatrisenter ved St.Olavs Hospital

Konkurransen om Nytt Psykiatrisenter ved St. Olavs Hospital er nettopp avsluttet, og juryen foreslo at utkastet med motto "hi" skulle legges til grunn for prosjektering og realisering av Psykiatrisenteret som del av den integrerte universitetsklinikken i Trondheim. Trondheimsarkitektene Pir II Arkitektkontor AS og Arkiplan Arkitektkontor stod bak vinnerutkastet, med støtte fra det verdensomspennende Anshen & Allen. Arkitektforum for Helsebygg gratulerer. kanskje vi får nye medlemmer, nå?

Konkurransen var en stor utfordring til de prekvalifiserte arkitekt-teamene. Tomta var trang for et bruttoareal på 18 500 m2 og senteret hadde et meget omfattende innhold; 120 døgnplasser, poliklinikker og dagtilbud, samt fellesfunksjoner og undervisnings-/ forskningsareal. Det ble lagt vekt på innpassing av verneverdig jugendbebyggelse.

Juryen karakteriserer vinnerutkastet som blant annet :

  • Et psykiatrisenter som i samsvar med øvrig sykehusbebyggelse framstår som åpent og inviterende. Det ivaretar på en elegant måte hensynet til verneverdig bebyggelse og tilliggende naboskap, uten å vende ryggen til omgivelsene
  • Et enkelt og velfungerende, fleksibelt bygningsanlegg, som på en overbevisende måte utnytter ressursene i tomtesituasjonen til beste for pasientene, ansatte, studenter og publikum.

Men ikke før hadde vinnerne av konkurransen om Psykiatrisenteret blitt presentert, kunne man lese at det ikke var bevilget et rødt øre i Statsbudsjettet til utbygging av det. Trist for de seirende arkitektene, og ikke spesielt trivelig for Helsebygg Midt-Norge, som hadde lagt ned store ressurser i konkurransen. Stortinget hadde bedt om å få utredet hvordan et psykiatrisenter kunne innpasses i Byggefase 2, og arkitektkonkurransen var på ett vis sluttproduktet i denne vurderingen. Hovedfunksjonsprogrammet hadde vist at det var mulig å innpasse et psykiatrisenter på den valgte tomta, selv om det ble klart at man måtte bygge høyere enn det som ideelt sett var ønskelig. Arkitektkonkurransen skulle vise om en slik utbygging kunne løses på en tilstrekkelig god måte, og juryen var klare på at dette var tilfelle.

 

Gjennom Statsbudsjettet ble det imidlertid tydelig at Staten allerede hadde bestemt seg for "no go". Psykiatrisenteret kunne ikke inngå i utbyggingsplanene slik Helsebygg ønsket. Senteret ble tydeligvis for stort, og representerte et annet faglig utgangspunkt enn det sentrale myndigheter så for seg. I teksten til St.prp.nr1 (2004-2005) sier Helse- og omsorgsdepartementet: "Departementets vurdering er at en utbygging av et psykiatrisenter ikke lar seg realisere som del av byggefase 2. Gitt også de økonomiske utfordringer og den framtidige belastning som må håndteres av foretaket i forbindelse med Nye St.Olav-prosjektet, innebærer dette at man bør revurdere foreliggende planer. Budsjettdokumentet henviste ikke minst til behov for å se på det faglige grunnlaget for psykiatrien i Midt-Norge, med føringer om desentraliserte tilbud og distriktspsykiatriske sentre som grunnstein i tilbudet. Det kan stilles mange spørsmål. Hva som i siste instans ligger i de statlige kommentarene gjenstår å se.

 

Arkitektforums konferanse 2005.

3-4.mars 2005 skal Arkitektforum arrangere sin årlige konferanse om utbygging innen helsevesenet. Planleggingen er kommet i gang.Årsmøtet for Arkitektforum for Helsebygg vil som vanlig inngå i programmet. Konferansen vil foregå i Oslo, i Oslo Konferansesenter. Vi kommer til å gå videre med behandlingsområder i sykehus, og vil se nærmere på dagområder (ikke bare dagkirurgi) og poliklinisk virksomhet. Psykiatriens behandlingsområder vil også inngå, og vi må gå inn på forholdet mellom sykehus og annen helsetjeneste. For å sikre godt planlagte behandlingsforløp må man også forholde seg til det som foregår før sykehusinnleggelse og etter utskrivning av pasientene.

 

Årets konferanse var en stor suksess, og vi håper det skal være mulig å følge opp også til neste år. Følg med på Arkitektforums hjemmeside www.arkitektforum.org .

 

Vi har ellers fått en henvendelse fra Forum fõr Vårdbyggnadsforskning om å være medarrangeør på deres høstkonferanse i Stockholm. Forum var med på å arrangere vår konferanse i 2003, og vi vil gjerne spille samme rolle i deres arrangement. Forum skaffet oss ca 100 svenske deltakere i 2003, og vi må derfor sørge for at mange nordmenn tar turen til Stockholm.