2003:4 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4-03: Dimensjonering, arealbruk og kostnader

Totalarealet i norske sykehus har gått kraftig opp de siste 10 årene, målt ut fra de gjengse parametrene. Brutto-/ nettofaktoren har økt, og anleggskostnadene pr m² har økt. Norge ligger i dag vesentlig høyere enn andre europeiske land når det gjelder investeringskostnader, selv om man korrigerer for forskjeller i levekostnader og klima.Kompetansenettverk for sykehusplanlegging har imidlertid gjennom samarbeidet i EU Health Property Network, blitt engasjert i et arbeid for kartlegging og sammenligning av byggekostnader og arealbruk ved sykehus i Europa. Det foreligger i Norge prosjektforslag for sykehusbygg på over 50 mrd kroner.(Enkelte hevder at reelle beløp er langt høyere) Selv små endringer i pris per m² vil ha store økonomiske effekter. Det skal bli meget interessant å se hva kostnadssammenligningen mellom norske og andre europeiske sykehus avdekker. Planleggingskostnadene ved de siste, store prosjektene synes å være relativt sett høyere enn før. Er for eksempel utbyggingsorganisasjonene for store? Er man gode nok i prosjektenes innledende faser? En gammel sannhet sier jo at 80% av kostnadene fastlegges før det er tegnet en eneste strek på papiret.

 

Tidligfasen

Nye Ahus og Nye St. Olavs Hospital er prosjekter som har vært utsatt for forsinkelser og krav om utredninger og endringer som kan tilbakeføres til utilstrekkelige avklaringer i en tidlig planleggingsfase. Begge prosjektene har bygget opp store prosjektorganisasjoner med høye løpende kostnader, før de nødvendige godkjenninger foreligger, og det kan antas at dette har medført betydelige merkostnader for eierne. Det bør nå rettes økt oppmerksomhet mot gjennomføringen av den tidligste fasen av sykehusprosjektene, og hvordan dette påvirker kostnader og risiko i gjennomføringsfasen. Finansdepartementet holder en konferanse om tidligfasen i store prosjekter generelt i september, der viktige erfaringer forhåpentligvis blir lagt fram. La oss håpe at disse bringes videre til sykehusplanleggere og - prosjekterende på en ryddig og god måte.

 

Sammenligninger av kapasiteter

Dersom man går gjennom forprosjektene for de siste store sykehusprosjektene er det slående at sammenligninger av de samme kapasitetsmessige forhold stadig endrer seg. Både det som er over og under brøkstrekene endrer seg. Selv ferdigstilte prosjekter får oppgitt data som ikke er konsistente. Vet vi alltid hva vi måler? Hva betyr for eksempel antall operasjoner pr m² ? Kapasiteten for stuene endrer seg også over tid. Det gjøres blant annet langt flere operasjoner pr stue og sikkert også arealenhet på Rikshospitalet nå enn da bygget ble prosjektert - ut fra et angitt kapasitetsmål. Vi har i hvert fall problemer med målereglene, og robustheten i dimensjoneringen synes ofte noe lav.

 

Det burde være mye planleggingstid å spare på en videreutvikling av dimensjoneringskriterier for sykehusbygg. I fjor høst ble det sendt ut et arbeid fra Kompetansenettverk for sykehusplanlegging, med råd om dimensjonering for viktige funksjoner som operasjonsenheter, intensivenheter, radiologi, laboratoriefunksjoner og sengeområder (se også HMT 4/02). Disse ga ikke konkrete råd om arealbruk. For viktige funksjoners vedkommende burde det kunne være mulig å gi slike råd, som kan bidra til at arealbruken i norske sykehus ikke bringes ytterligere i været. En videreføring av KNS-rapporten om forhold som påvirker faglig innhold og dimensjonering er derfor ønskelig. Det må diskuteres hva som skal til for at mer normpregede råd ikke skal resultere i sementerende krav til arealbruken i sykehus.

 

Studietur til Milano

Årets studiebesøk håper å gi et innblikk i italiensk sykehusplanlegging. Vi skal se et offentlig sykehus (Lecco - www.ospedale.lecco.it ) og to private, det ledende kreftinsykehuset Instituto Europeo Oncologia ( www.ieo.it ) og Clinico Humanitas ( www.humanitas.it ) Websidene gir brukbare opplysninger, selv om det må innrømmes at det er en fordel å kunne italiensk. Det blir nok et referat i neste utgave av HMT.


Lecco ospedale(nær Como), Instituto Europeo Oncologia og Clinico Humanitas.

 

Arkitektforum - egen webside
 

Arkitektforum planlegger nå egen webside. For ikke å ta for hardt i, lover vi den på lufta i løpet av året. I tillegg til interne nyheter, medlemsbrev.osv, vil vi presentere dokumentasjon fra studieturer og opplysninger knyttet til framtidige studieobjekter. Vi satser på at websiden skal bli selvbærende økonomisk. Vi satser på å la medlemmene presentere seg selv - i form av egne beskrivelser av kontorene, og/ eller lenker til eventuelle hjemmesider.