2006:3 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 3-06: Planleggingsstandarder - hvorfor?

I dag foreligger tilløp til nasjonale standarder for arealbruk og flere maler for plan- og utbyggingsprosesser i sykehus. De planrelaterte malene skal sikre at beslutninger på de ulike nivå eller trinn i prosessene kan tas på et mest mulig enhetlig grunnlag, og de skal være til støtte for så vel dem som utarbeider prosjekter som dem som vurderer om prosjektene er liv laga. Vi har fått et enhetlig system for håndtering av tidligfaseprosjekter, og det foreligger veiledere for følgeevaluering, hovedfunksjonsprogram og utstyrsplanlegging. Disse er utarbeidet av Kompetansenettverk for Sykehusplanlegging (KNS) Nå er det også kommet et forslag til klassifisering av funksjoner, rom og arealbruk i sykehus som skal gjøre sammenligninger mulig – hvis leverandører, sykehus og regionale foretak tar dem i bruk. Styringsgruppa for KNS går inn for å etablere en slik standard, og her er så vel RHF'ene som Sosial- og Helsedirektoratet med.

 

Klassifikasjonssystem for funksjoner og rom.

I dag må sykehusprosjekter planlegges ut fra funksjoner, fordi man ikke kan forutsi framtidig organisasjons- og avdelingsstruktur. Systemet bygges opp med funksjoner som grunnlag. Dette gjør det mulig å kople areal og aktivitet, og det vil lette vurderinger av behov, kapasitet og arealeffektivitet i sykehus.

 

Klassifikasjonssystemet består av:

•  Et nomenklatur som gir en felles benevning for funksjoner og rom

•  En struktur som knytter sammen rom og funksjoner i en nivåstruktur.

 

Hver funksjon og hvert rom har ofte forskjellig navn i ulike prosjekter. Målet er at man nå skal bruke samme begreper for samme rom og funksjoner. Det er derfor nødvendig at det foreligger en veiledning som gjør omdøping mulig.

 

Funksjon og delfunksjon er aggregeringsnivåene i systemet, blant annet fordi hvilke rom som knyttes til en avdeling eller en funksjon varierer fra sykehus til sykehus. Klassifikasjonssystemet bygger på en inndeling i hovedfunksjoner som deles opp i delfunksjoner. En delfunksjon omfatter et antall rom, noen spesifikke for delfunksjonen, andre generelle. Det kan også være en romspesifikasjon som fyller lokale behov, men som ikke er obligatorisk for systemet. Sammenligninger blir lettere når det klart er angitt hva som regnes med hvor på en enhetlig måte.

 

Flere behov må ivaretas når man etablerer et klassifikasjonssystem. Fra nasjonal finansiering og godkjenning, via vurdering av sykehusstruktur i en region, til kartlegging og fordeling av arealer på HF-nivå. Hvert HF må ha redskap for prising av arealer, effektivisering, strategisk eiendomsutvikling og drift og vedlikehold. PÅ RHF-nivå er det et poeng å kunne sammenstille data for arealbruk og aktivitet/ produksjon ved ulike sykehus, og de nye kravene til vedlikehold av kapital setter fokus på arealeffektivitet og -utnyttelse.

 

Klassifikasjonssystemet gir strukturen i en rom- og arealdatabase, der man angir nettoarealet for alle rom i sykehuset – også tekniske arealer og trafikkarealer. Det gir ikke automatisk brutto- og nettoarealer, men gjør det mulig å sammenligne alle arealtyper i sykehus.

 

Versjon 1.0 av systemet skal nå ut på høring hos leverandører og RHF'er, og vil bli behandlet på møte i KNS i september.