2003:3 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 3-03: Tilpasningsdyktighet i sykehus - like aktuelt som før?

Fleksibilitet har vært et suksesskriterium i planleggingen av våre nyeste sykehus, men det kan i høyeste grad drøftes om hvordan denne fornemme egenskapen ved utbygging har fungert i prosjektene. Begrepet har vært lite presist, og i plansammenheng oftest vært knyttet til bygg. Det gjelder imidlertid også planprosessen, og det har definitivt mening å snakke om fleksible og tilpasningsdyktige sykehusfunksjoner og -organisasjoner. Vi skal her se på noen momenter ved tilpasningsdyktighet, og vil drøfte dette videre i seinere nummer av tidsskriftet.

Sykehusreformen - nye krav til fleksibilitet

Sykehusreformen satte bestemte former for fleksibilitet på dagsordenen. Sykehusene skal møte endret funksjonsfordeling, nye funksjoner og bortfall av funksjoner. Nye økonomiske forutsetninger krever nye tankemodeller. Ved planlegging av nye sykehus er det i dag nødvendig å sikre utbygger den nødvendige finansielle fleksibilitet til å bygge ut og drive på den best mulige måte og å gjøre valg som sikrer maksimal tilpasningsdyktighet på både kort og lang sikt. Ved framtidig utbygging av sykehus - som også skal være butikk i et slags marked kan flere av kravene til tilpasning komme til å endre seg videre.

 

Sykehuset Buskerud HF er et helseforetak som har tatt denne utfordringen på alvor. Foretaket skal klare å bære finansieringen av ca 3 milliarder kroner innenfor egen drift, forutsatt nytt bygg som forutsettes å gi store driftsbesparelser. Man saumfarer hver bit av den framtidige driften med hensyn på å se hvilke funksjoner som er nødvendig å opprettholde ved sykehuset, se hva som ellers gir driftsbesparelser og bedre ressursutnytting og hvordan man kan investere for lave årskostnader. I en slik situasjon vil fleksibilitet og tilpasningsdyktighet måtte ses i nytt lys. Det kan tenkes å bli viktigere at man til en hver tid ser hva man ikke skal bygge framfor å legge opp til en fysisk struktur som skal kunne tåle en variert bruk i framtida med få endringer og mindre ombygginger.

 

Fleksibilitet og tidligfasen

I sykehusplanleggingen må det forlanges at utbyggerne har meget velbegrunnede meninger om hvordan ulike former for frihetsgrader, tilpasning og fleksibilitet skal bygges inn i prosjektene. I forbindelse med godkjenning av større og mindre prosjekter må det kunne forlanges at man kan demonstrere hvordan man håndtere endringsevne på en funksjonell og rimelig måte såvel i plan- og utbyggingsfasen som i ferdig prosjekt. Dette må klarlegges i planleggingens tidligste fase, og tilsier at tilpasning må studeres langt mer systematisk enn i dag. Det er blant annet aktuelt å lage FoU-prosjekter

 

Nasjonalt og internasjonalt er det lite systematisert viten om tilpasningsdyktighet på sykehussektoren. I England er det nylig satt i gang et forskningsprosjekt på området: "Adaptability in Health Buildings Design". Som flere kjenner til er man kommet lengre med fleksibilitetsbetraktninger på kontorsektoren enn for sykehus.

 

Lærdommer fra kontorsektoren

I Byggforsks rapport: Fleksibilitet, generalitet og elastisitet i bygninger (K.Arge og K.Landstad 2002 drøftes tilpasningsdyktighet i kontorbygninger. http://www.byggforsk.no/default.aspx?DokumentID=919&innholdsID=58 ) Her hevdes at det viktigste argumentet for tilpasningsdyktige bygg er det økonomiske: at både eiere og leietakere ser seg tjent med å satse på tiltak som gir tilpasningsdyktige bygninger. Det kreves rett og slett færre ressurser å tilpasse slike bygg enn slike som ikke er tilrettelagt for endring. Hva er lærdommen for sykehus - som også skal være lønnsomme?

 

God arkitektur - av betydning?

Hva gjør man i et Sykehusnorge som må kjempe om pasientene? Vil vi etterhvert se det samme som i kontorbransjen - at god arkitektur kan være et middel til å trekke kunder? Slik er det i mange deler av USA i dag - publikum tar god behandling for gitt og ser på andre aspekter ved sykehusene. I så fall må man kanskje søke andre veier enn å gjøre rom mindre og korridorer og trapper smalere. Er det greitt å minimere investeringskostnader ved å bygge enkelt, med nøktern funksjonell standard -redusert i forhold til det personale og pasienter er blitt vant til i tidsmessige sykehus? Kan rom gjøres mindre, korridorer og trapper smalere? Kan ikke slik tenkning lett resultere i etterkrigs skreddersøm? Skal man eventuelt bygge så lite som mulig, men sørge for at det man bygger har høy generalitet (evne til endringer med ingen/ minimal ombygging). fleksibilitet (evne til endring ved ombygging) og elastisitet (utbyggbarhet/ evne til oppdeling)? Lar dette seg forene?

 

Sykehusplanleggingsportalen

Arkitektforum planlegger nå egen webside, men vi vil fortsatt oppfordre alle til å bruke

www.sykehusplan.org aktivt. Portalen lever godt - gir mye nyttig informasjon, selv om det fortsatt er forbedringspotensiale - ikke minst på presentasjon av prosjekter, med tegninger, skisser og programinformasjon. Kunnskapsdatabasen er en vesentlig forbedring fra tidligere - det er nå for eksempel lett å finne fram til relatert informasjon rundt et bestemt tema.