2015:2 HMT nyhetsbrev

Sykehusbygg HF – ledende kompetansemiljø?

Sykehusbygg HF er en ny aktør i helsebyggmarkedet, og kan komme til å forandre strukturen i dette markedet dramatisk. På Sykehusbygg HFs konferanse 9. og 10. november  kunne hele 240 påmeldte høre interessante foredrag om en rekke aktuelle tema, inkludert det nye foretakets planer for sin framtidige utvikling.

Utviklingsoppgaver
Det nye foretaket har en rekke oppgaver, og prøver å rekruttere arkitekter og andre planleggere i stor skala. Det er forståelig at man ønsker å trekke til seg flinke planleggere fra det private, men om dette statlige foretaket skal samle mye av kompetansen på sine hender, er det ikke sikkert at vi får den nødvendige dynamikken, de gode idéene og det brede spekteret av løsninger som en mer mangfoldig sammensetning gir. Administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø forsikret imidlertid at Sykehusbygg HF ikke ønsker å være monopolist, men ønsker samarbeid og samhandling med rådgiverbransjen om oppgavene.

Foretakets oppgave er å være internleverandør til region- og helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring og god ressurstilgang i forbindelse med prosjektering og bygging av sykehus. Mange av oppgavene dreier seg om å utvikle veiledere, verktøy og modeller. Her er det naturlig at SBHF primært jobber sammen med aktører som NTNU, andre universiteter og SINTEF. I forbindelse med erfaringsoverføring mellom prosjekter ønsker man seg et forum for samarbeid med rådgivermiljøene og en referansegruppe for erfaringsoverføring. Vel og bra. Foretaket ser også for seg å jobbe med innovasjon. Det blir i så fall en ny og uvant rolle for et statlig organ. La oss håpe at man nå først og fremst kaster fram idéer til hva SBHF kan drive på med og må forholde seg til.

Prosjektvirksomhet
Men samtidig skal foretaket jobbe direkte med prosjekter, og denne delen av virksomheten ser ut til å bli svært omfattende. Statssekretær Anne Grete Erlandsen oppsummerte dette til å : ”Ivareta rådgiver- og byggherrefunksjonen i alle faser fra utviklingsplan til ferdig bygg”, og det gjelder allerede 14 prosjekter i ulike deler av landet. Det er nok særlig på dette området at SBHF trenger folk fra arkitekt- og andre kompetansemiljøer, og kan komme til å forrykke konkurransesituasjonen på området hvis man ikke er varsomme. Vi har et lite og sårbart samlet miljø på fagfeltet vårt, selv når danske firma regnes inn.

NSH og Arkitektforum utbyggingskonferanse 10-12.mars 2016
Arkitektforum vil følge nøye med på utviklngen av Sykehusbygg HF. Det nye foretaket blir opplagt et tema for vår konferanse, og vi ser fram til å presentere og drøfte hva det har fått til, så langt.  Vi vet at Sykehusbygg vil arrangere konferanser hvert år. Derfor blir det viktigere enn noen gang at Arkitektforum lager en spennende og faglig utfordrende konferanse som viser interessante prosjekter og presenterer spennende tema. Sjef for forvaltnng og utvikling av eiendom, Ellen Kongshaug fra Sykehuset i Vestfold HF, ønsket seg en skarp og spennende konferanse om sykehusutbygging i mars neste år. Rett etter årsskiftet får dere se om vi har lykkes.  
 

Vil du bli medlem i Arkitektforum?
Arkitekter og andre som er interessert i planlegging og utforming av sykehus og andre helsebygg kan være med i Arkitektforum. Vi har studieturer hver høst, og arrangerer konferanser og møter om aktuelle tema. Opptak skjer etter søknad til styret. Kontakt Arkitektforums leder: Knut Bergsland, telefon 93059062, knut.bergsland@gmail.com

Medlemskap koster kr 350,- pr.år. Innmelding til: Arkitektforum for Helsebygg (5085.05.03947)