2008:2 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 2 2008: Omgivelser og helseeffekter

Med jevne mellomrom stilles spørsmålet om omgivelsene har effekt på helsen. Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten kartla i fjor høst hva som finnes av forskning på området helseeffekter av arkitektur og design i rapport nr 20 -2007. Det er interessant lesning, men man blir ikke nettopp imponert over kunnskapstilfanget. Kunnskapssenteret søkte systematisk etter kontrollerte effektstudier og systematiske oversikter i internasjonale forskningsdatabaser, valgte ut studier etter forhåndsbestemte kriterier og kategoriserte de inkluderte studiene i underemner. 
Studiekvaliteten ble ikke vurdert. Man søkte etter effekt på helse eller livskvalitet fra 
arkitektur- og designrelaterte tiltak der pasienter ved sykehus, sykehjem eller andre institusjoner var inkludert. Konklusjonen var at det faktisk finnes kontrollerte effektvurderinger av fysiske omgivelser på helse. Helseeffekter av de fysiske omgivelsene kan måles gjennom kontrollerte forsøk, og kan bidra til å skape et relevant og pålitelig bilde av hvordan arkitektur og design kan brukes som helsebringende virkemiddel. Ser vi på hva som kom fram, gjelder ikke dette mange områder.

 

Det er neppe tvil om at pasienter i sykehus kan lide kraftig under designavgjørelser som øker sannsynligheten for feilmedisinering og sykehusinfeksjoner, og det er viktig at man får fram kunnskap som kan føre til at slike og andre typer feil unngås. Problemet er fortsatt at det finnes lite materiale som virkelig beviser at en type løsninger bør ha forrang framfor andre. Arkitekter og planleggere har stort sett nok med å samle erfaringer, prosjekteksempler og annen lite vitenskapelig basert kunnskap, og undertegnede tror fullt og fast på at det viktigste må være å lette tilgangen for arkitekter og planleggere til systematisert informasjon, evidensbasert eller ikke. Vi har tidligere diskutert evidensbasert design av helsebygg i denne spalten, og antydet en skepsis til at forskningsbasert kunnskap og viten kan være en viktig del av designgrunnlaget for sykehus. Det finnes rett og slett for lite viten på for få områder til at man kan basere seg på slik kunnskap når man planlegger. Kunnskapssenterets oppsummering bekrefter at vi ennå ikke vet nok. Holder det med å tro at vi vet, eller må vi vite det?

 

Det er langt fram til et kunnskapstilfang som gjør det mulig å planlegge sykehus ”vitenskapelig”. De beste undersøkelsene står sørgelig alene. Innen medisinen trengs mange undersøkelser med fullverdige metoder for at en hypotese skal opphøyes til en sannhet. Den omfattende forskningsinnsatsen over tid til fører også til at sannhetene endrer seg. Slik er det ikke på designområdet. Ulrichs undersøkelse fra 1984 om utsiktens betydning for tilfriskningen er ikke blitt replisert og kan heller ikke bli det. Pasientgruppen han undersøkte har endret seg radikalt. Galleblæreopererte pasienter ligger ikke lenger 10 dager, de behandles poliklinisk.. Vi kan derfor ikke lenger vite om denne pasientgruppen kommer seg fortere ved å se ut på parkområder enn inn i en vegg. Kunnskapssenteret fant 10 oversikter og 65 undersøkelser av en viss kvalitet om en liten brøkdel av emnene som må beherskes for å forme bygninger på en god måte. Det er liten grunn til å frykte at man snart vet så mye på dette området at utforming av sykehus kommer til å bli standardisert. Når man vet det, finnes kanskje ikke sykehus mer.

 

Ut fra denne artikkelen kan det kanskje virke som om evidensbasert kunnskap er et vedtatt faktum innen medisin og medisinsk praksis. Dette er en sannhet med modifikasjoner. For å få et innblikk i debatten som har pågått i Tidsskriftet, kan du prøve å google deg inn på diskusjonen ved å søke på ”evidensbasert+toalettrening”. På Arkitektforums tradisjonelle konferanse om sykehusutbygging kan du få en smakebit av det som rører seg på evidensfronten ved å høre den danske professoren Lars Heslet. Han vil presentere stoff som viser hvordan musikk påvirker pasienter. Du finner for øvrig mer om det nye fagfeltet biomusikalsk vitenskap i boken ”Sansernes hospital” som er gitt ut på det danske Arkitektforlaget. Det er mulig at verden går framover.