2007:2 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2-07: Arealkapasitet i psykisk helsevern

I den siste tiden har helsetjenestens kapasitet vært i fokus. Effektiviseringskrav fører til stadig større press på utnyttelsen av personellressurser, utstyr og arealer, både i somatikk og psykiatri. For arkitekter og andre som planlegger utbygginger på dette feltet er trolig areal- og romkapasiteten innen psykisk helsevern av størst interesse. En gjennomgang av arealene for psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Helse Sør i fjor høst viste svært store forskjeller i arealbruk mellom sykehusenheter for psykiatri. SINTEF anslo bruttoarealet for voksenpsykiatri til å være om lag 290 000 m2 . Dersom man la HODs utbyggingsnormer til grunn, ville behovet være ca 104 000 m2 , gitt det antall døgnplasser man faktisk disponerte i sykehusavdelinger og DPS i 2005. Dersom man la antall døgnplasser i Psykiatrien i Vestfold HF til grunn for beregningene, ville man få en ytterligere besparelse på over 13 000 m2 . PIV HF driver en psykiatrisk helsetjeneste som et godt stykke på vei er i tråd med prinsippene som legges til grunn for framtidas norske psykiske helsevern. De har få døgnplasser, og er ikke belemret med gamle psykiatrislott som binder opp mye personell i døgnbehandling, der det hadde vært mer i tråd med nasjonale mål å satse på poliklinisk virksomhet.

En slik beregning gir rom for mange tanker. Er det virkelig så store forskjeller i døgnplasser og areal i norsk psykiatri? Er det virkelig mer enn 150 000 m2 overflødig areal bare i Helse Sør? Det er selvsagt naturlig å spørre om man virkelig har fått med seg alle forhold i en slik beregning. Effekten av økt poliklinisk virksomhet ligger ikke inne i tallene. 100 000 flere konsultasjoner per år utgjør et ekstra arealbehov på 7000 m2, økning i dagbehandling kanskje det samme – eller noe mindre. Det kan være grunn til å anta at HOD vil øke sine arealnormer noe i årene som kommer - for eksempel opp til 140 m2 bruttoareal per døgnpass. Dette gir også et økt behov på ca 8000 m2. Vi skal være klar over at normen også inkluderer poliklinikk og dagvirksomhet. Uansett hvordan vi snur og vender på arealtallene er det grunn til å tro at det faktisk foreliggende bruttoareal til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten er mer enn dobbelt så stort som det det er bruk for – uansett om man legger Vestfoldmodellen til grunn eller ikke.

Analysen er gjort for Helse Sør, men ville nok langt på vei gi samme resultater også for landet for øvrig. Arealanalysen forteller uansett om uhensiktsmessige lokaler – tilpasset et annet psykisk helsevern enn dagens – og ikke minst det vi ser for oss at psykiatrien skal bli i årene som kommer. Dette vil antakelig motarbeides av de eksisterende lokalene. Med mye plass til hver person er det få insentiver for å endre rombruken dramatisk. Loven om at ethvert rom skal holdes i bruk / enhver seng skal holdes varm vil motvirke tanker om mer effektiv bruk av lokalene. Og når vi ser på psykiatrislottene kan man virkelig spørre seg om disse bør brukes til det de er ment for, brukes til andre helseformål, administrative funksjoner eller selges til andre.

Årsmøte i Arkitektforum for helsebygg utsatt

Arkitektforums årsmøte er utsatt på ubestemt tid. Det skulle vært holdt etter første dag av sykehusbyggingskonferansen i Trondheim 14.mars, men blir altså flyttet. Medlemmene vil få egen beskjed om tid og sted. Årsmøtepapirene vil uansett bli sendt ut om ikke så lenge. Styret beklager utsettelsen.