2004:2 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2-04: ”Framtidas undersøkelses og behandlingsenheter” en suksess

Årets konferanse ble en gedigen suksess, med opp mot 150 deltakere – utenom foredragsholdere og et faglig program som fikk mye skryt. Nytt av året var flere korte innlegg, høyere innslag av klinikere og en større andel kvinner blant foredragsholderne. En av deltakerne som ga sin evaluering karakteriserte ”Framtidas undersøkelses- og behandlingsenheter” som den beste NSH-konferansen noensinne, og evalueringen viste at så godt som alle foredragsholdere scoret høyt. Programkomiteen – som bestod av Bjørn Egner, Michael Ramm Østgaard og undertegnede har således god grunn til å være fornøydd. Tarald Rohde i Helsedepartementet hadde også en finger med i utvelgelsen av foredragsholdere.

 

Konferansen satte fokus på undersøkelses- og behandlingsenhetene i sykehus – med sesjoner for framtidsrettede operasjonsenheter, enheter for dagbehandling og poliklinikker, intensivenheter og akuttmottak. Infeksjonsproblematikk ble tatt opp. Bak det hele lå spørsmålet om det er behandlingsenhetene som skal bestemme utformingen av framtidas sykehus. Tarald Rohde fra HD viste hvordan halvparten av sykehusarealene ikke vies oppmerksomhet i tidlig planfase. Han påpekte at undersøkelses- og behandlingsområdene ikke måtte vurderes som et resultat av antall senger, men i kraft av seg selv. Behandlingsenhetene har lenge vært bestemmende for det samlede sykehuset, for mange planleggere har hatt et overdrevet fokus på sengene.

 

Sluttinnlegget var viet pasienten – og professor Inger Helene Vanvik fra Rikshospitalet fikk virkelig gitt innhold til betydningen av en helhetlig tilnærming til pasienters møte med den avanserte, teknologiske medisinen, ikke minst for barn som kommer på sykehus .

 

Helsefaglig direktør ved Sykehuset i Østfold HF, Hans Nielsen Hauge, reiste viktige spørsmål knyttet til akuttmottakets rolle i sykehuset og som del av en større kjede. Han hevdet at dagens akuttmottak var blitt til for å løse en rekke problemer andre steder i sykehuset, uten at pasientenes behov og faglige rasjonelle valg var satt i høysetet. Han mente at morgendagens akuttmottak bare skal være et kortvarig stoppested for å sikre riktig diagnostikk og akutt behandling, og at det bare måtte være for pasienter som virkelig trengte det. Hauge så for seg at framtidas mottak kunne drives av spesialkiserte firma.

 

Det var sterke og ikke minst humoristiske innlegg om framtidas operasjonsenheter og om dagkirurgiens plass i sykehusene. Bjørn Egner viste eksempler fra europeiske operasjonsenheter, og konstaterte stor bredde. Claire Bloom fra Avanti Architects drøftet både dagkirurgisk enhet ved Central Middlesex Hospital i London, og den nye og integrerte akuttløsningen for samme sykehus, Brent Care And Diagnostics. BeCAD blir et viktig studieobjekt når det blir ferdigstilt i 2006.

Les mer her.

 

Årsmøte uten sensasjoner

Arkitektforum holdt sin årlige generalforsamling på konferansen, og det ble ingen palassrevolusjon. Styret ble gjenvalgt, (undertegnede fortsetter som leder) men Rådet fikk friskt blod. Per Kristian Brynildsen fra Medplan ble valgt, og Nina Kielland fra PKA i Trondheim ble ny vararepresentant. Regnskapet ble godkjent uten merknader, et regnskap med overskudd skaper sjelden de store diskusjonene.

 

Styret fikk med seg årsmøtet på at aktiviteten til Arkitektforum i 2003 hadde vært tilfredsstillende. Vi arrangerte en god studietur, fikk www.arkitektforum.org på lufta, og hadde et godt julemøte. Per 1.mars 2004 hadde Arkitektforum 105 medlemmer, og en rimelig økonomi. Sykehus er fortsatt vår dominerende aktivitet. Vi har heller ikke i år maktet å utvikle aktivitet rundt primærhelsetjeneste, pleie- og omsorgstjeneste og psykiatri. Styret skal arbeide videre med forslag om å sette i gang en aktivitet som kan markere oss bedre som arkitekter innen sykehussektoren, for eksempel utarbeide en publikasjon som viser vår betydning for å sikre kvalitet i prosjektene i en tid der økonomer, prosjektledere og entreprenører puster oss i nakken.

 

Nederlandsk idékonkurranse – fjær i hatten til oss

Det er nylig utlyst en europeisk konkurranse om framtidas sykehus, der målet er å finne fram til nye modeller/ konsepter som forener høy kvalitet på omgivelsene med rimelig utbygging, effektive og bærekraftige driftsløsninger. Frist for registrering er 31.mai, og konkurransen skal innleveres 1.september. Fjæra i hatten er så langt at Arkitektforums leder skal være med i juryen, som eneste deltaker utenom Nederland, Belgia og Tyskland. Kanskje norske arkitekter bidrar med flere? Les mer om konkurransen her.