2003:2 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2-03: "Utvikling av framtidens sykehus"- en suksess!

Konferansen "Utvikling av framtidens sykehus, som ble arrangert i Oslo Kongressenter 27-28.mars 2003, ble en suksess på flere måter. Det kom 240 deltakere, dobbelt så mange som det man regnet med. Temaet var utvilsomt aktuelt, og det var gledelig å se så mange fra Sverige, fordelingen nordmenn - svensker var ca 55% - 45%. Det er altså definitivt grunnlag for samarrangementer over landegrensen. Per i dag ser det ut til at dette felles norsk-svensk arrangementet blir gjentatt i 2005, mest sannsynlig i Stockholm.

Konferansen viste forskjeller mellom Norge og Sverige både når det gjelder hvilke tema, hvilke planmodeller og planprosesser man er opptatt av. I Norge står naturlig nok virkningene av Sykehusreformen sentralt, med fokus på hvordan sykehus kan bygges og drives billigere og hvordan planprosessene kan forenkles. Forholdet mellom tid, kvalitet og kostnader i sykehusplanlegging kan nå komme til å endre seg. Bygging for rimelig drift og lave livsløpskostnader var framme hos flere foredragsholdere. Beklageligvis er det fortsatt ikke klart hva som gir rimelig drift og bra kvalitet. Direktør Erik Normann, Sykehuset i Buskerud utfordret tradisjonelle kvalitetskrav, og antydet 6-mannsrom som mulighet som én mulighet for å spare. Han påviste lønnsomme samarbeidsmuligheter med parter som kunne drive næringsvirksomhet i kanten av sykehusene. Jon Østensvig, Terramar AS hevdet blant annet at entreprenørene måtte bringes inn tidligere i prosessen for å kunne lage gode produkter og effektive prosesser. Mye er uprøvd, retningen for framtidas utbygging er ikke tydelig. Helhetstenkning er fortsatt et viktig stikkord, men det kan være grunn til å spørre: Blir framtidas helhet lik billigste løsning? Direktør Knut Schrøder ved UNN som drøftet trendene i sykehusnorge utfordret forsamlingen på virkningene av vår e-framtid på sykehusene.

I Sverige synes samspillet mellom universitetssykehusene og omgivelsene å være i fokus. Interessen dreiet seg mye om hvordan by og universitetssykehus kunne samvirke byplanmessig og næringsmessig. Vilkårene for planlegging syntes mer enhetlige enn det vi ser i Norge, trolig ut fra tilpasning til en trang økonomi. Professor John Worthington var ett av høydepunktene på konferansen. Han har vært en av drivkreftene i utviklingen av nye måter å arbeide på i kontorbedrifter Med utgangspunkt i eksempler fra egen praksis - blant annet fra Shell, viste han hvordan endringer kan håndteres fysisk og organisasjonsmessig i store kunnskapsbedrifter. Worthington drøftet en rekke aspekter ved tilpasningsevne i store prosjekter med prinsipper som huskes - for eksempel duffelcoatprinsippet som uttrykk for generalitet. En aktuell foredragsholder for mange typer virksomhet!

Det er neppe grunnlag for en felles skandinavisk modell for sykehusutbygging, selv om det er grunnlag for mange former for samarbeid over landegrensene - også klinisk.

Det er imidlertid ikke tvil om at norske og svenske planleggere har stort utbytte av å lære om hverandres måter å tenke sykehusutvikling på.

 

Generalforsamling i Arkitektforum
Generalforsamlingen til Arkitektforum for Helsebygg 27.mars viste fortsatt vekst, med stigende medlemstall (vi er nå 106 medelmmer) og en anstendig økonomi. Dette skjer i en situasjon med omstilling, en viss prosjekttørke og nye aktører i markedet. Studieturer er fortsatt vår hovedaktivitet, men det er også ønske om å holde møter om spesielle tema for å holde oss faglig på tå hev. Vi satser nå på etablering av egen hjemmeside, blant annet med muligheter for medlemmene til å presentere seg selv faglig. Det var enighet om å lage en enkel spørreundersøkelse blant medlemmene om ønsket aktivitet i året som kommer.

Knut H. Bergsland ble gjenvalgt som leder. Studieturen i 2003 går fra 8-12.oktober til Milano, med både sykehus og andre, aktuelle tema på dagsordenen. Vi er åpne for samarbeid med andre om ulike arrangementer.

 

Sykehusportalen i ny utgave

Portalen skifter eier -Sosial- og Helsedirektoratet (SHDir) eier nå www.sykehusplan.org . Arbeidet med portalen blir fortsatt forankret i SINTEF Unimed. Eierskiftet henger sammen med omstruktureringen av kompetansenettverket for sykehusplanlegging (KNS).

KNS har fått en treårig avtale med SHDir om kunnskapsutvikling og erfaringsformidling innen sykehusplanlegging. Sykehusreformen har skapt behov for en ny struktur - og de nye regionale helseforetakene vil spille en viktig rolle i nettverket. På det første møtet i det nye nettverket ble det etablert en kjernegruppe - med deltakere fra HD, SHDir og de regionale helseforetakene. SINTEF Unimed har sekretariatsfunksjon. I tillegg skal det etableres en bredere nettverksgruppe med 30-40 aktører fra planleggingsmiljøene.