2007:1 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1-07: Er kapasiteten i sykehus bestemt av sengene?

Arkitektforum og NSH arrangerer årets utbyggingskonferanse i Trondheim, fordi Nye St.Olavs Hospital står på dagsordenen. Hele første dag er viet utbyggingen av det nye sykehuset og erfaringene fra første byggetrinn. De tre første sentrene skal under lupen. Har man fått sykehuset man så for seg for ti år siden? Hvilke endringer og praktiske forbedringer er gjort? Har sykehuset robuste løsninger – er fleksibiliteten god i så vel Nevrosenteret som Kvinne/ Barnsenteret? Er modellen med sammenbundne sentere som til sammen utgjør en medisinsk bydel velegnet? Disse og flere andre spørsmål belyses 15. og 16.mars.

Direktør Gunnar Bovim og Dekanus Stig Slørdahl har sagt ja til å komme på konferansen – de tar for seg St.Olavs Hospital som integrert universitetssykehus. Arkitekt Johannes Eggen vil ta for seg utviklingen av prosjektet fra konkurranseutkast til byggefase 2. De faktiske erfaringene med løsningene for de to første kliniske sentrene blir drøftet av klinikksjef Anne Bjørg Nyseter og professor dr.med. Geirmund Unsgård. Sjefsarkitekt Ragnhild Aslaksen snakker om utvikling av arkitektur og kunst ved sykehuset – der pasientperspektivet står sentralt. Etter en spørsmålsrunde blir deltakerne delt inn i grupper, og tatt med på en rundtur i de ferdigstilte sentrene i fase 1, Nevrosenteret, Kvinne-barnsenteret og Laboratoriesenteret.

Dag 2 er i store drag også viet funksjonelle forhold ved St.Olavs Hospital. Marte Lauvsnes fra SINTEF Helse skal gå gjennom sengetunet, løsningen som sengeområdene ved sykehuset baserer seg på. Begrepet sengetun ble lansert i forbindelse med RIT 2000-planleggingen, og har fått sin form gjennom planleggingen i Trondheim,. Nye Ahus, Ringerike og Kidderminster i England tenker på om lag samme måte i løsningen av minste enhet i sengeområdet.

 

 

Pasientperspektivet skal koples med brukermedvirkning i praksis av brukere. Endelig vil ildsjelen Ronald Mårvik, avdelingsoverlege ved Nasjonalt senter for avansert laparaskopisk kirurgi drøfte operasjonsstuene i fase 2.

Siste økt i konferansen er viet andre utbyggingsprosjekter, norske som utenlandske. Vi får et glimt av det som skjer på Ahus (opplagt tema for konferansen i 2009), og får del i engelske, danske og nederlandske erfaringer fra ferdig byggeri og prosjekter som ennå er på tegnebrettet.

Vi håper at mange lar seg friste til å ta turen til Trondheim. Etter mer enn 10 år med innlegg om planer og framtidsvyer i Arkitektforum er det nå tid for å se selv og gjøre seg opp egne meninger på et meget kvalifisert grunnlag. Ikke minst håper vi at mange av våre svenske og danske kolleger kommer til Trondheim de erfaringsmessig fine marsdagene i Trondheim. Påmelding til konferansen viawww.nsh.no . Meld deg på raskt, for å unngå å havne på venteliste.

 

Årsmøte i Arkitektforum for helsebygg

 

Generalforsamlingen – som det så flott heter – holdes tradisjonen tro i forbindelse med den årlige utbyggingskonferansen, etter avsluttet program dag 1. Så også i år. Det kan være grunn til å presisere at man må være medlem for å delta. 14 dager før møtet vil du få tilsendt årsmelding, innkomne forslag og forslag til nytt styre og råd. Regnskap legges tradisjonen tro fram på møtet. Vi håper at færre enn 90 % av Arkitektforums medlemsmasse holder seg borte fra generalforsamlingen.