2004:1 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1-04: Arkitektur - honnørord i England - skjellsord i Norge?

Sist i januar skrev den engelske dagsavisa Daily Telegraph om Rikshospitalet - og mente at sykehuset var et eksempel til etterfølgelse for engelsk sykehusplanlegging og -utbygging.

Engelskmennene skal planlegge 100 sykehus fram til 2010, og ønsker med god grunn å lære av andre. Sjefsarkitekt Sunand Prasad i CABE (Commissson for Architecture and the built Environment) mente at NRH var det beste sykehuset han hadde sett, og berømmet både arkitekter og ikke minst oppdragsgiverne for såvel konseptet som den bygningsmessige kvaliteten. Han framhevet særlig den glassoverdekte hovedgata som et godt og levende sted å bevege seg - som ga bygget sjel og innhold. Selv om han mente at NRH ikke var stor arkitektur, framhevet han at bygget inneholdt en mengde arkitektoniske kvaliteter som vanligvis ikke finnes i sykehus, og som er helt nødvendige for at helsebygg skal være gode steder for pasienter og personale. Daily Telegraphs journalist mente at engelske arkitekter, leger og helsebyråkrater burde reise mannsterke til Oslo for å lære å bygge sykehus.

Dette er en stor fjær i hatten til norsk sykehusplanlegging, og en anerkjennelse av et kvalitetsnivå som er etablert - mye takket være dyktige sykehusarkitekter. I kampen for rimeligere, mer kostnadseffektive utbyggingsløsninger står vi nå i fare for å kaste barnet ut med badevannet. Det er et paradoks at norske sykehusutbyggere nå besøker England for å lære å bygge billige sykehus, mens engelskmennene oppfordres til å komme til Norge for å lære om kvalitet. Vi siterer Daily Telegraph: "British hospitals are cheaply built, and it shows. Every opportunity is taken to save money.. And in Britain there seems to be no pride in buildings. Visit a recently completed British hospital after six months and it will be full of clutter. At the Nytt Rikshospital there is a window looking out towards trees at the end of each of the ward "fingers". In Britain a room would be slapped on the end to maximise space, deadening all those corridors, denying them natural light. The Nytt Rikshospital remains spotless two and a half years after the staff and patients moved in." Avisa peker på at gode bygg gjør noe med menneskene som bruker dem, og NRH er et slikt bygg.

I enkelte norske plandokumenter ser vi på den andre siden nå uttaleleser som at rimelige løsninger må "være fritt for "naturstridige" arkitektoniske og konstruksjonsmessige løsninger". "Ambisjonsnivået må senkes". "Entreprenørene må inn i større grad." Norske sykehus må bli rimeligere både i bygging og drift, men man må vokte seg for å hoppe på en karusell som kan redusere byggene til helseindustrilokaler.

Arkitektforums nye webside er på lufta

Arkitektforum for Helsebygg har nå fått sin egen hjemmeside. Du kan gå inn på www.arkitektforum.orgog finne oppdaterte materiale om foreningen vår, om arrangementer, studieturer og annen aktivitet. Vi legger ut referat fra styremøtene, fra andre møter - og presenterer også årsmøtepapirene på hjemmesiden .(årsmøtet går av stabelen 25.mars). I tillegg har vi lenker som går spesifikt på sykehusplanlegging og arkitektur. Vi prøver også å få med lenker om bygningsmessige forhold ved sykehjem, omsorgsboliger og andre typer enheter innen førstelinjetjenesten, og ber om å få forslag fra leserne til aktuelle lenker. Hjelp oss å holde hjemmesiden levende!

"Framtidas undersøkelses og behandlingsenheter", Oslo 25-26.mars.

Den årlige samarbeidskonferansen mellom Arkitektforum og NSH går av stabelen sist i mars. Påmeldingsfristen er 25.februar, men det er verdt å gjøre et forsøk på å komme med også etter den tid. Vi vil gå gjennomtrender, funksjoner og løsninger for ulike typer enheter. Vi vil vise framtidsrettede operasjonsenheter, enheter for dagbehandling og dagkirurgi, samt poliklinikker, intensivenheter og akuttmottak. Vi vil også komme innom infeksjonsenheter. Det blir studietur til Ullevål sykehus, for å se på barnesenteret og pasienthotellet. Claire Bloom fra Avanti Architects i London vil fortelle om den dagkirurgiske enheten ACAD ved Central Middlesex Hospital og om BECAD, den nye akuttløsningen som er under utbygging ved samme sykehus. En rekke klinikere deltar

 

Julemøtet

Tradisjonen tro arrangerte Arkitektforum sitt årlige julemøte, i 2004 30.januar. 16 debattglade arkitekter var til stede i OAF-lokalene i Josefine gate 34 for å diskutere lærdommer fra Italia, Anne Guri Grimsby (Eliassen & Lambertz-Nilssen) viste bilder fra sykehus såvel som andre studieobjekter. Det var en glede å se igjen Casa del Popolo, Casa del Fascio/ Casa Terragni - et italiensk funksjonalistisk hovedverk - utsøkt proporsjonert - og vakkert plassert mot den grønne åsen som avgrenser Como mot øst. Sykehuset i Lecco hadde likeledes en dramatisk lokalisering, men det var påfallende hvordan dette store og grovhugde bygget snarere sprengte enn føyet seg inn i bybildet. Selv om vi funksjonelt spennende sykehus, var ikke arkitekturen imponerende. Vi har bruk for å se mer enn sykehus på studieturene våre!